Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Sikkerhetsplakat

av Kjell Ingvaldsen


 

Innledning


Dette sikkerhetssystem er bygd opp i moduler. I bunnen ligger Sikkerhetsplakaten, som gjelder for alle deltagere på alle arrangement. Sikkerhetsplakaten angir grunnleggende sikkerhetshensyn, blant annet behovet for å ha og å følge detaljerte sikkerhetsregler. Dette for å eliminere eller i det minste redusere potensiell fare.

Mer detaljerte regler, med sikkerhetsavstander, utførlige regler for behandling og bruk av krutt, våpen og annet utstyr, og så videre, ligger i de enkelte spesialmoduler. Ønsker en å delta innenfor et område dekket av en spesialmodul, plikter man sette seg inn i denne. Hvis man kun deltar i virksomhet som ikke er dekket av spesialmoduler, er det tilstrekkelig å holde seg til Sikkerhetsplakaten.

Gruppene står fritt i å anta strengere regler for sin virksomhet, og for de arrangement de står for. Alle deltagere plikter å følge slike strengere regler hvis arrangøren krever det. På samme måte plikter man å respektere og å følge alle arrangørens retningslinjer og instrukser selv om de ikke er direkte relatert til sikkerhet.

Alle er forpliktet til å ha tilstrekkelig kjennskap til de respektive regler for alt man deltar i, og å skaffe seg all nødvendig sertifisering der slik er påkrevet. Gruppene bør sørge for et tilbud til sine medlemmer så disse kan sette seg inn i de nødvendige moduler, og skaffe seg nødvendige sertifiseringer. Dette kan godt gjøres i samarbeid med andre grupper. Til hjelp for små grupper og enkeltpersoner uten gruppetilknytning bør eventuell ledig kapasitet gjøres allment tilgjengelig.

Å kjenne både denne innledning og alle modulene er normalt kun påkrevd for personer i ledende stillinger. Andre kan nøye seg med Sikkerhetsplakaten og de spesialmoduler de har behov for.

Under her liger forslag til grunnleggende sikkerhetsregler som skal gjelde alle. I tillegg vil det være separate spesialreglement for de forskjellige typer aktivitet, slik som kanon, muskett, hest osv.

§1
I reenactment opereres det med ekstremt brann og eksplosjonsfarlige materialer, og med andre farlige gjenstander, tildels under primitive og uoversiktlige forhold. Derfor må hensynet til sikkerhet til enhver tid være overordnet.
Om nødvendig må behovet for sikkerhet gå foran ønsket om historisk autensisitet.

§2
Ved all transport, oppbevaring og annen håndtering av krutt, her inbefattet skyting etc,
må alle nødvendige hensyn til sikkerheten til en hver tid tillegges spesiell vekt.
Alle sikkerhetsavstander etc må til en hver tid overholdes.

§3
Bruk av åpen ild, eller aktiviteter som kan medføre noen form for gnister eller annen antennelsefare, må ikke foregå uten at man har forsikret seg at det ikke finnes krutt eller lignende i nærheten.
Man må også ta alle nødvendige skritt for å eliminere mulig brann og eksplosjonsfare.

§4
Blankvåpen og annen skarp/spiss redskap må oppbevares, transporteres og brukes på en slik måte at det ikke medfører noen form for fare for brukeren og/eller andre. Nærkamp må ikke forekomme uten at den kan gjennomføres på en måte som ikke medfører noe risiko for skade.

§5
Hester eller andre dyr kan trygt delta på arrangementer, men dette må gjøres på en slik måte at det ikke er noen risiko for at løse og/eller skremte dyr kan medføre fare for seg selv, deltager, publikum eller annet.

Skyting etc må kun skje i forståelse med den eller de som er ansvarlig for dyrene,
og aldri på en slik måte at det kan medføre fare for å skremme dyrene.

§6
Handlinger som kan provosere andre deltagere til irrasjonelle eller farefull adferd må ikke forekomme.
Heri inbefattes krenkelse av persons eller avdelings ære, for eksempel ved unødvendig
erobring av trofeer, eller i spillet annen krenkende adferd.

Også ellers skal man søke å ungå å krenke sine medaktører, og vise hverandre all mulig respekt.

§7
En leir må anlegges på en slik måte at hensynet til helse og sikkerhet er ivaretatt. Skal leiren bebos, må brannsikkerheten etc ivaretas med nødvendige sikkerhetsavstander, brannvakter og andre sikkerhetstiltak. Tilstrekkelig slukkeutstyr må alltid være tilgjengelig.

§8
Det påligger arrangøren å sørge for, og å bekjentgjøre, nødvendige sikkerhetsregler for ethvert arrangement. Arrangøren skal også sørge for nødvendig sikkerhetsutstyr, førstehjelpsutstyr, og rutiner for varsling.

§9
Det påligger enhver deltager et ansvar for at en selv og alle omkring en er kjent med og respekterer alle
relevante sikkerhetsregler, vet hvor nødutstyr finnes og hvordan man skal opptre ved uhell.