Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home


Tittel og lønn på mannskap tilknyttet artilleriet i 1709


Alle disse titlene var tilknyttet artilleriet og lønnet der i 1709. De siste på listen var vel ikke militære tittler, men sivile som man måtte ha med. Jeg har forsøkt å lage en liten beskrivelse av yrkene jeg kjenner til, jeg oppfordrer noen til å bidra med resterende.
Tittel   Lønn i Riksdaler,skilling  
Major   400  
Kaptein, over konduktør ...
Konduktøren er ansvarlig for etteretning tegning av karter og antagelig planleggingen av angrep eller forsvar.
228,12  
Løytnant (kapt. løytn., pr.løytn).   136,84  
Sekondløitnant   114,6  
Fenrik   114,6  
Stykkjunker   114,6  
Minørmester Ansvarlig for miner, petarder og sprenglegemer. 80  
Fyrverker Ansvarlig for tilvirkning av brannkuler, tennmidler,lunter og fyrverkeri. 68  
Arkelimester Ansvarlig for kanoner med alt tillhørende utstyr. 57  
Konstabel vanlig kanonmannskap, som utfører lading,visking sikting og framføring av skytset. 45,60  
Minørsvend Minørmesterens læregutt. 45,60  
Håndlanger Framføring av ammunisjon etc. 34,21  
Sivile?      
Bøssemaker Finsmed. Ansvarlig for reperasjon av håndvåpen, instrumenter etc 80  
Lavettmaker eller lademager Ansvarlig for konstruksjon og vedlikehold av affutasjene. 80  
Smed Grovsmed. Ansvarlig for alt jernbeslag på kjerrer, affutasjer og kiste samt alt grovverktøy som hakker spader etc. 80  
Hjulmaker,dreier Ansvarlig for hjul og annet rundholdt. 68,42  
Bøkker En som lager tønner.Ansvarlig for all embalasje tønner og kister. 34,26  

Kilde: Elleveårskrigens militære historie : avslutningen av den store nordiske krig / Generalstaben.
Forfatter: Schiøtz, Johannes