Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Rangorningen i det danske rike

Transskribert av
Bjørn Murud, 2004


 

Da vi prøver å gjennskape en tid hvor klassesamfunnet var høyst levende gjenngir jeg her hele forordningen om rangen pluss et par samtidige kommentarer til det samme.

Jens Wolff skriver i sin reiseskildring fra 1814:
”…The wives of titled men invariably expect to be addressed by rank of their husbands. A plain Madame is literally nobody, she can have no pretensions whatever; her daughter is a Jomfrue, and is passed by unnoticed. If the lady in question wishes to appear with any kind of eclat, she must be a Frue, and the daughter a Fröken. The husbands of the Mesdames have therefore no peace, when ambition is a ruling principle, until a title, however small, has been obtained, wich places them on a footing with the Frue; this is the commencement of distinction, the value of which is duly appreciated; and of which my worthy deceased relation, the Frue General Krigs Commissairinde, availed herself Mesdames with her notice or protection.”

En annen mann som foretok en reise i Norge var Jacques de la Tocnaye. Hans reise foregikk i 1799. Vedr. titler skriver han:
”I Sverige er enhver gift kvinne fru, men i Norge er det stor forskjell mellom en frue og en madam. Frue er en adelstitel. Det er ellers bare militære yrker som gir rett til titelen, samt enkelte sivile rangtrinn som utpekes av hoffet. Men en mann som var fenrik i femtenårsalder og senere har byttet ut uniformsfrakken mot prestekjolen, vil kunne kalle sin kone frue resten av levetiden. Alle slike stillinger har et preg av uutslettelighet, og jeg har hørt uendelige diskusjoner om hvorvidt en offiser som er blitt prest skal tituleres herr løytnant eller herr prest.”

Følgende rangorden er hentet fra Skriv- og Reyse-Calender fra 1791 som er i min besittelse.

Forordning
om
RANGEN,
JÆGERSBORG-Slot, d. 14 Octobr.
Anno 1746.
------------------

VI FRIDERICH

den Femte, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.
Giöre alle vittarligt : at Vi allernaadigst have for godt befunden, Vores Rang-Forordning at lade udgaae, som fölger :

Förste CLASSE.

 1. Vores Geh.Raad og Store-Canceller.
 2. Vores Geheime-Raad og Skatmester.
 3. Vores Geheime-Raad og General-Feld-Marechal.
 4. Vores Geh.Raad og General-Admiral.
 5. Vores Geh Raader i Vores Conseil, som ere Riddere af Elephanten.
 6. Vores Geheime-Raad og Statholder i Norge.
 7. Riddere af Elephanten.
 8. Vores Feldt-Marechaller.
 9. Vores General-Admiral-Lieutenant.
 10. Vores Ober-Kammerherre.
 11. Vores General-Feld-Töymester. Geheime-Conference-Raader. Gene-raler til Hest og Fods. Geheimeraader i Vores Conseil, som ere Riddere af Dannebrog.
 12. Vores Admiraler. Andre Geheime-Raader. General-Lieutenanter til Hest og Fods.

Anden CLASSE.

 1. Ridder af Dannebrog.
 2. Vores Grever, som Lehn-Grevskaber i Vores Riger og Lande have; og rangere de imellem sig, efter deres Grevskabers Erection.
 3. Vores Ober-HoffMarechal.
 4. Vores Kammer-Herrer.
 5. Vores Ober-Kammerjunker
 6. Vores Ober-Skænk.
 7. Vores Ober-Secreterere.
 8. Vores Ober-Rentemester.
 9. Vores Ober-Staldmester.
 10. Vores Ober-Jægermester.
 11. Vores Ober-Ceremonie-Mester.
 12. Ober-Hoff-Mesterne hos Deres Majestæter Dronningerne.
 13. Oberkæmmerer hos Cron-Printzen.
 14. Vores Ober-Kiöge Mester. Vores Hoff Marechal.
 15. Hoff-Mesterne og Marchallerne ved Vores Kongelige Huus, som efter Deres Höye Herskabers Orden imellem sig rangere.
 16. Vores General-Majorer. Vice-Adm-iraler. Oberster af Guarderne og Artilleriet. Og Stiftbefalnings-Mænd.

 

Tredie CLASSE.

 1. Vores Grever, som ey Lehn-Grevska-ber i Vore Riger og Lande have.
 2. Vores Fri-Herrer , som Friherrskaber i Vore Riger og Lande haver.
 3. Vores Brigaderer, Schoutbynachter, virkelige Etats- og Land – Raad. Biskoppen i Sielland og Chrisiania, samt Confessionarius.
 4. Vores Staldmester.
 5. Deres Majestaters Dronningernes Staldmestere.
 6. Vores Ceremonie-Mester.
 7. Vores Hoff-Jægermester.
 8. Vores General-Krigs-Commissarius.
 9. Vores Oberster over Liv-Regimen-terne. Vores andre Oberster til Hest og Fods. Oberst-Lieutenanter af Guarderne. Commandeurer. De andre Etats- og Land-Raad. Og Bisperne i de andre Stifter.

Fierde CLASSE.

 1. Vores Oberst-Lieutenanter af Liv-Regimenterne og Artilleriet. Andre Oberst-Lieutenanter. Majorer af Guarderne og Commandeur-Capit-ainer.
 2. Vores og Kongelige Huuses Kammer-Junkere, som efter deres Höye Herskabers Orden imellem sig rangera.
 3. Vores virkelige Justitz-Raader.
 4. Rector Universitatis i det Aar han er Rector. Og Vores förste Hoff-Prædicant.
 5. Vores Ordens-Secreterer.
 6. Vores General-Adjutanter. General-Auditeurer. General-Qvarteer-Mester, og General-Procureur.
 7. Vores Grevers Cadetter.
 8. Vores Baroner, som ingen Lehn-Friherskab i Vore Riger og Lande haver.
 9. Vores Berg-Hauptmann.
 10. Vores Jægermestere udi Provin-cierne.

Femte CLASSE.

 1. Vores Præsident udi Kiöbenhavn.
 2. Vores Amtmænd.
 3. Majorer af Liv-Regimenterne og Artilleriet. Vores andre Majorer. Ritmestere og Capitainer af Guarderne. Capitainer til Söes. Andre Justitz-Raader, og Assessores udi Höyeste Ret.
 4. Vores Hoff-Junkere og Forskiærere.
 5. Vores Liv-Medici, som rangere imellem sig efter deres Höye Hershabers Orden.
 6. Vores Cabinet-Secreterer. Det Kong-elige Huuses Cabinet-Secreterere, som ligeledes tager Rang imellem sig efter deres Höye Herskabers Orden.
 7. Vores Politie-Mester i Kiöbenhavn.
 8. Vores Prfessores ved Universitetet, og Hoff-Præster-

Siette CLASSE.

 1. Vores virkelige Cancellie-Raad.
 2. Vores Kammer-Raad.
 3. Vores Consistorial-Raad.
 4. Vores Ritmestere og Capitainer. Cap-itain-Lieutenanter til Söes. Lieutenanter af Guarden til Hest og Premier-Lieutenanter af Guarderne til Fods.
 5. Vores Krigs-Raad.
 6. Vores Admiralitets-Raad.
 7. Commerce-Raad.
 8. Lands-Dommere og Land-Fogder i Vores Tydske Provincer.
 9. Vores General-Qvarteermester-Lieutenant.
 10. Vores Ober-Auditeur, og Ober-Krigs-Commissarier.
 11. Vores Concellie- Jagt- Ride- og Bergjunkere.
 12. Vor. General-Adjutant-Lieutenant.
 13. 1. Slots- og Sogne-Præster i Kiöben-havn.

Syvende CLASSE.

 1. Vores andre Cancellie-Raad.
 2. Vores Kammer-Raad.
 3. Vores Capitain-Lieutenanter til Lands. Premier-Lieutenanter til Söes.
 4. Vores andre Krigs-Raad.
 5. Vores andre Admiralitets-Raad.
 6. Vores andre Commerce-Raad.
 7. Assistentz-Raad ved Ober-Hoff-Ret-ten i Norge.
 8. General-Fiscal.
 9. Borgemestere i Kiöbenhavn.
 10. Assessores i Ober-Hoff-Retten i Norge.
 11. Raadmænd i Kiöbenhavn.
 12. Assessores i Hoff-Retten i Danmark.

Ottende CLASSE.

 1. Vores virkelige Cancellie-Assessores, og Consistorial-Assessores.
 2. Vores virkelige Kammer-Assessores.
 3. Vores Premier-Lieutenanter til Lands. Second-Lieutenanter til Vands. Cornetter af Guarden til Hest, Second-Lieutenanter af Guarderne til Fods.
 4. Vores virkelige Krigs-Assessorer.
 5. Vores virk. Admiralitæts-Assessorer.
 6. Vores virk. Commerce-Assessorer.
 7. Vores Krigs og Land-Commissarier.

Niende CLASSE.

 1. Vores andre Cancellie- og Consisto-rial-Assessorer.
 2. Vores andre Kammer-Assessorer.
 3. Vores Second-Lieutenanter af Cavalleriet og Infanteriet. Fændri-ker af Guarderne.
 4. Vores andre Krigs-Assessorer.
 5. Vor. Andre Admiralitets-Assessorer.
 6. Vores andre Commerce-Assessorer.
 7. Vores virkel. Cancellie-Secreterere.
 8. Kammer-Secreterere.
 9. Krigs-Secreterere.
 10. Admiralitets Secreterere.
 11. Commerce-Secreterere.
 12. Vores Cornetter og Fændriker.
 13. Vores andre Secreterere.

Men paa det Dispute og Leylighed til Ueenighed om Rangen, angaaende det Ord (virkelig) kan forekommes ; saa have Vi allernaadigst for Godt befun-den , at derved alleene skal forstaaes de, som derpaa allernaadigst er bleven for-undt Bestalling , hvorudi det Ord (vir-kelig) findes nævnt.
Ligeledes hvor adskillige Charger findes anförte under et og det samme Nummer, der tage Vedkommende de-res Rang imellem sig selv indbyrdes ef-ter deres Ancienneté udi den Charge enhver er kommen udi.
De som udi Naade fra deres Bestil-linger forlöves, nyde fremdeles den Rang, som de have havt.

FRUERNES RANG.

 1. De Fruer, hvis Mænd forestaae en af de fire höyeste Charger, tager Rang efter de Nummer, deres Mænds Charger ere adskildt med.
 2. Deres Majestæters Dronningernes Ober-Hof-Mesterinder, saa længe de i saadan Tieneste forbliver.
 3. De samtlige Kongelige Princessers Hofmesterinder, saa længe de i samme Tieneste forbliver.
 4. Deres Majestæters Dronningernes KammerJomfruer, imedens de i samme Tieneste forbliver.
 5. De samtlige Kongelige Princessers Kammer-Jomfruer, saa længe de ere i saadan Tieneste.
 6. Deres Majestæters Dronningernes Hoff-Jomfruer, saa længe de ere i saadan Tieneste.
 7. De samtlige Kongelige Princessers Hoff-Jomfruer, imedens de i sam-me Tieneste ere.
 8. Og siden gaaer alle Fruer enhver ef-ter sin Mands Rang og Ancienneté. Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette, under Vor Höyeste Unaade og Straf, som det sig bör. Givet paa Vort Slot JÆGERSBORG, den 14de October Anno 1746.

 

Under Vor Kongelige Haand
og Signet.
FRIDERICH R.
(L.S.)
Kiöbenhavn,
Trykt hos Directeuren over H.K.M. og
Univ. Bogtrykkerie, J.J. Höpffner.