Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Exercerreglement Aar 1787
8 og 9 capitelO t t e n d e C a p i t e l.
Hvorledes Fanerne efter fuldendt Exercering skal bortbringes.

§. 74
Naar Bataillonen staaer formeert til Chargering, commanderer Commandeuren:
Baglengs aabner Gelederne!
Marsch!
Det 2det Geled giør 3 Skridt, det 3die Geled 6 Skridt, og Underofficererne bag fronten 8 Skridt baglængds.
Officererne giøre 8 Skridt fremad, og rette sig paa det nøieste, hvorudi Majoren maa være behielpelig.
Underofficererne, som have staaet i det 3die Geled bag officererne, træde frem i det 1ste Geled, og paa høire og venstre Fløi af Bataillonen, træde paa alle 3 Gelederne de dertil afdeelte Underofficerer.
Fanerne træde ligeledes frem, og stille sig med tvende Skrids Afstand bag Officer»Linien.
De ved Fanerne henhørende Underofficerer træde bag Bataillonen, og stille dem der, ligesom før Chargeringen, i to Geleder.
Underofficeren, som har staaet i 3die Geled bag Officeren af det 5te Musquteer»Peloton, træder over de 3 Faneroder af samme Peletons høire Fløi, hen i 1ste Geled.
De 6 Faneroder rykke lidet venstre og høire over, for at udfylde Rummet, i hvilke Fanerne have staaet.
Tambourene træde 4 Skridt frem; for Midten af deres Divisioner, og i Linie med den, træde Hautboisterne for Midten af Bataillonen, 2 Skridt bag Fanerne; Regiments»Tambouren paa høire Fløi af Hautboisterne.
Tømmermændene bringe Bajonetten bort, hænge Geværet over, tage Øxerne frem, og træde igien hen paa Fløien af Grenaderene.
Nota. Naar Tømmermændene bære geværet overhængt, saa maa Bajonetten ikke være derpaa.
Naar nu Batallionen staaer i Parade, saaledes som den stod førend Chargeringen, saa commanderer Commandeuren:
Formeer Compagnierne!
Marsch!
Enhver gaaer til sit Compagnie; men Tambourerne og Piperne af 1ste Batallion samle sig for Midten, havende Hautboiterne for sig, bag Fanerne, og stille sig i trende Geleder. Piberne komme paa høire Fløi af Tambourerne.
Paa selvsamme Maade forholde sig Piberne og Tambourene ved den anden Batallion.

Efter Ordre af 3die August 1799.
Naar Gelderne aabnes, og Officererne igien træde frem, skal Underofficererne, førend de træde ind paa høire Fløi af deres Peletoner, rette det andet og tredie Geled, og med deres Korsgeværer afmaale Distancen mellem Gelederne.

§. 75
Naar alle staae i den Orden, vorder Geværet presenteret, hvormed Commandeuren af den 1ste Bataillon giør Begyndelsen, og den af den 2den Bataillon følger.
Ved det Tempo, kaste Officererne sig høire omkring og salutere med Kaarden, naar Fanerne komme dem forbi.
Den yngste Fændrik af hver Bataillon, som allerede maa være gaaet hen for Midten af samme, naar Tambourene forføie sig didhen, øader Fanerne, tillige med Tambourene, svinge sig til høire.
Tvende Underofficerer af det mellemste Compagnier ved hver Bataillon, hvilke allerede forud dertil maa være commandeerte, træde hen bag ved Fanerne.
Fændrikkerne af begge Batailloner commandere derpaa Marsc! Alle Tambourer staae Trop, og Hautboisterne blæse tillige, og der marscheres i følgende Orden:
Fændrikken, 2de Skridt bag ham
Fanerne, saa de
2de Underofficerer, dernæst
NB. ved 1ste ü Regiments»Tambouren.
Bataillon. þ Hautboisterne.
Samtlige Tambourer og Pibere i 3de Geleder.
I denne Orden marscherer første Bataillons»Faner, indtil for det 1ste Peleton af Fløi»Compagnier, (som naar Grenaderene ere derved, bliver for det 1ste Grenader»Peleton) hvor Fændrikken forbliver der; men de bag Fanerne sluttende 2de Underofficerer begive sig bag om Bataillonen til deres Compagnier.

§. 76
Fændrikken af 2den Bataillon marscherer i samme Orden, fra Midten af den 2den Bataillon; men naar han kommer for det 1ste Peleton af Fløi»Compagniet af denne Bataillon, svinge samtlige Pibere og Tambourer, (som i værende Marsch blæse og slaae Trop) og forblive der. Fændrikken derimod, tilligemed Fanerne og de 2de Underofficerer, fortsætte Marschen, og begive sig hen til Fanerne af 1ste Bataillon, for det 1ste Peleton af 1ste Bataillons Fløi Compagnie, hvor Fændrikken forbliver, men de 2de Underofficerer gaae bag Bataillonerne til deres Compagnier.
Naar Tambourene af den 2den Bataillon have svinget, og Fanerne ere passeerte, saa giver den, som commandeerer Fløi»Compagniet af denne Bataillon, Tambourene et Hint til at ophøre med Spillet, og lader skuldre, hvilket efterfølges af de andre Compagnier.
Saasnart Fanerene af 2den Bataillon ere komne op ved de af 1ste Bataillon, lader Capitainen af denne Bataillons høire Fløi»Compagnie skuldre, og saa fremdeles giør et Compagnie efter det andet i Bataillonen.
Han lader dærnest Gelederne slutte, udsvinge med Peletons (eller Sections), og afmarschere, hvorved Tambourene slaae Trop.
De øvrige Compagnier i Bataillonen følge.
Nota. Den commanderende Officer af Fløi»Compagniet, maa efter ethvert Commando oppbie, at samme er giort af det venstre Fløi»Compagnie, førend han commanderer videre.
Afmarschen med Fanerne skeer i følgende Orden;
Stokke»Knægten,
Gevaldigeren,
Majoren, dog uden trukken Kaarde,
Tømmermændene, i tvende Geleder,
Regiments»Tambouren,
Hautboisterne,
Capitainen,
Fændrikkerne,
Fanerne.
Tambourer og Pibere i trende Gelder, Piberne paa høire Fløi af Tambourene, derefter Compagniet i Peletoner eller Sectioner.
Hautboisterne og Tambourene blæse og slaae vexelviis.


Efter Ordre af 26de April 1790 §. 2
Fanetroppen skal slaaes i Cadencen af 2den Marsch.

§. 77.
Naar første Bataillon afmarscherer, følger anden Bataillon, og følge saaledes samtlige Compagnier af begge Bataillonerne efter første, eller Fløi»Compagniet af første Bataillon til ind i Staden, da siden efter ethvert Compagnie tager den nærmeste Vei didhen, hvor der skal takkes af.
Den af ethvert Compagnie commanderende Officeer lader Bajonetten bortbringe, skuldre, og aftakker Folkene, hvorved tillige maa paamindes dem, i al Stilhed at gaae til deres Quarteer.
Nota. a) Til Lettelse for Folkene, dependerer det af Regiments»Commandeuren, at lade Compagnierne alternere med at bortbringe Fanerne; kun iagttages i saa Fald, at det Compagnie, som bortbringe Fanerne, altid marscherer foran, og alle de andre følge efter deres Tour.
b) Omtrent 100 Skridt fra Exerceerpladsen, lader Bataillons»Commandeuren afslaae, og paa det tredie Slag bringes Bajonetterne gesvint bort, uden at standse i Marschen; men saasnart man kommer nær ved Staden, bliver appelleret, og ved tredie Appel bringes Bajonetterne igien paa Geværet.

§. 78
Fanerne bringes til Chefens Quarter, og naar for samme er opmarscheret, træde (ifald Grenaderene have hiembragt Fanerne) Tømmermændene paa høire Fløi af samme, Piberne og Tambourene oven for Tømmermændene, og Hautboisterne oven for Piberne Regiments»Tambouren paa høire Fløi.
Capitainen vinker Tambourene til at ophøre med Spillet, og lader præsentere ¾ Fanerne bringes bort ¾ Officererne salutere ¾ og Hautboisterne, Piberne og Tambourene blæse og slaae tilsammen Marsch.
Hernæst lader Capitainen skuldre, og marscherer med Compagniet hen til det Sted, hvor han vil aftakke, og forholdes der i øvrigt, som ved Musqueteer»Compagnierne er før ommeldt.
Fændrikkerne, Regiments»Tambouren, Hautboisterne, og de Pibere og Tambourer, som ikke høre til Compagniet, begive sig strax bort, saasnart der er skuldret.
Nota. Da det som oftest treffer, at nogle af Mandskabet efter Exercicen endu kan have Geværet ladt, formedelst samme ikke har villet gaaet løs; eller ogsaa have Patroner tilovers, er det best, for at ungaae Uorden i Staden, at Chefen lader paa Pladsen, førend at Fanerne marschere hen for Midten af Fløi»Compagnier, bringe Ladestokken i Løbet, og de endnu ladte Gevære afskyde bag Fronten, samt de tilover værende Patroner aftage.
Ere Grenaderene ikke ved Regimentet, men formere Brigadeviis en særskilt Bataillon af tvende Regimenters Grenader»Compagnier, og der følgeligen ved en saadan Bataillon ere 2 Faner af tvende forskiellige Regimenter, hvorfor ogsaa hver Fane maa bortbringes af et af det Regiments Compagnier, hvor den hører til; saa gaae vel paa Commando: formeer Compagnierne! samtlige Pibere og Tambourer for Midten bag Fanerne, og stille dem i tvende Geleder; men dog saaledes, at hvert Regiments Pibere og Tambourer blive for sig, nemlig: Tambourene af de tvende første Divisioner, eller høire Fløi»Regiment, paa høire Side, Piberne yderst, og paa venstre Side af disse Tambourer, Piberne, og dernæst Tambourene af de tvende andre Divisioner eller venstre Fløi»Regiment.
Den yngste Officeer af hvert Regiment, følgeligen tvende af Bataillonen, træder hver hen for sin Fane, bag hvilken tvende Underofficerer af hvert Regiment slutte; altsaa fire Underofficerer af Bataillonen bag begge Fanerne. Enhver Officer lader derpaa svinge, den paa høire Fløi til høire, og den anden til venstre, og marscherer enhver med sin Fane, sine Underofficerer, samt Pibere og Tambourer hen for det første Peleton af det Compagnie, som skal bringe Fanen hiem, hvilket, til Lettelse for Folkene, kan alternere imellem det første og andet Grenadeer»Compagnie. Piberne og Tambourer blæse og slaae Trop, og foholdes ellers, som før er ommeldt.

N i e n d e C a p i t e l.
Om Grebene med Kaarden, Fanerne og Korsgeværet.

§. 79.
Grebene med Kaarden.
Officeren maa saavel, staaende som marscherende, beskikke sig paa, stedse at have en munter, utvungen og vel rettet Legems Stilling; saa og at giøre alle Tempo’s med Kaarden med en Vis, god og passende Anstand; desligste maa han og frie og utvungen see den under Øinene, hvilken han haver at salutere.
Tempoerne i Saluteringen maa giøres uden Heftighed. Kaarden føres saavel paa Stedet som i Marschen paa een og den samme Maade, og tildeels som følger:
Kaarden holdes med fuld Haand antrykken til Laaret, og lægges til den høire Skulder; Eggen af Bøilen ud ad, Ryggen af Klingen til Skuldren tet ved Armesømmen; den høire Albue vorder ikke tvungen antrykket til Kroppen, men bliver i sin naturlige Fald.
Naar Officeren taler med sine Foresatte, saa beholder han Kaarden paa Skuldren.
Saluteringen paa Stedet » 2 Tempo.
1) Naar den, for hvilken der skal saluteres, nærmer sig paa 6 Skridt, saa vorder Kaarden bragt frem for Ansigtet, en god Haandbreed fra samme, og saaledes dreiet, i det den bringes derhen, at Bøilen vender til venstre, og Tommelfingren, som holdes til Stikbladet, kommer imod Ansigtet; Albuen holdes horisontalt og Kaarden perpendiculair.
2) I ovenmeldte Stilling trækkes Kaarden fris ned og haanden lidet tilbage, saa at Bøilen kommer ved Siden til Laaret, samt Klingespidsen omtrent en halv Alen eller lidet meer fra Jorden; den høire Arm hænger naturlig ved Kroppen.
Nota. Imellem det 1ste og 2det Tempo tælles ordentlig 1, 2, 3, 4.
Naar den, for hvilken der Saluteres, ere 4 Skridt forbi, saa bliver Kaarden opløftet igien med » » » » 2 Tempo.
1) Den løftes fritt i Weiret, og bringes i samme Stilling som forhen ved det 1ste Tempo er foreskrevet.
2) Kaarden, som tillige dreies saaledes, at Eggen og Bøilen kommer ud ad, trækkes fort ned til høire Side og lægges til Skuldren.
I Marsch

Worder ligeledes, som paa Stedet, saluteree med » » » » 2 Tempo.
1) Naar man nærmer sig paa 6 Skridt den, for hvilken der skal saluteres, giøres det i 1ste Tempo, naar den venstre Fod frembringes; og naar den venstre Fod anden Gang fremsættes, skeer det 3det Tempo. Paa saadan Maade marscherer man, indtil man er 4 Skridt forbi; da Kaarden igien med 2de Tempo og ved venstre Fods Fremsættelse vorder opløftet og bragt til Skuldren, ligesom forhen paa Stedet er forklaret.
Naar Bataillonen staaer i Parade, saluterer enhver Officeer for sig.
I Marschen, hvor tvende eller flere Officerer gaae for et Peleton, salutere de tillige.