Arkeliet start

WWW Arkeliet

Gamle skrifter som omtaler kanoner bøsser og krutt

Transkribert av Trond Johannessen


  Utdrag av brever og lister som omhandler kanoner krutt og bøsser. De aktuelle tekstene er uthevet. Alt her er hentet fra "Diplomatarium Norvegicum"
Bind Brevnr Dato Tekstene

9 496 25 Januar [1519] Halmstad
Sammendrag: Karl Knutssön (af tre Roser) melder Hr. Henrik Krummedige sin forestaaende
Ankomst (til Varberg) for der at samle sine Krigsfolk og gjöre andre For
beredelser (til Indfaldet i Sverige); Hr. Henrik anmodes om at skaffe ham
Bukke til Hagebösserne og Heste til Transporten af Bösser og Krudt.
Kilde: Efter Orig. p. Papir i kgl. Bibl. i Kbhvn. (D. Adels Hist. fasc. 36, Krummedike).Brevform; Kvartark m. Spor af udv. Forsegl.


Venligh kerlig helsen altid fforsend met wor herre. kere her
Henrich maa y wide ad mjn herris nade har beffaled meg ad bliffwe
hoss eder ij netter och forsamble hans nadis folk dy beder jeg eder y
wille fforse dhette ffolck met mad och øll och kommer jeg sielff met
then annen h[o]b till eder y morgen. kere her Henrich beder jegh eder
y wille lade gøre xij eller xvi bocke till ad skyde hage bysser aff dhe
leth fferdig ere och y wille køpe meg iiij eller vj sterke klipper till
mjn herris bøsser och krwd
. her met eder gwdh befallendis hastelig
aff Halmsted sancte Powelss dag etc#..?
Karll Knudsen.

Tillegg: Udskrift: Erligh welbyrdig mand och strenge ridder her Henrich
Krumedig sendis.

Tillegg: Bagpaa med Hr. Henrik Krummediges Haand: Karl Knutssen

b.IX s.416
15 Juli 1503. Sted: Roskilde.
Sammendrag: Johan Jepssön (Ravensberg), Biskop i Roskilde, anmoder Hr. Henrik Krum-
medige, Hövedsmand paa Holbek, om at laane ham 40 eller idetmindste
30 Skerpentiner og andre Bösser til Brug paa et Skib, hvormed han skal
fölge Kongen til Tydskland; hans fleste Bösser og Verger ere nemlig
paa et andet Skib, som han har laant Kongen til Brug paa Toget til Norge.
Nummer: 456.

[Johannes dei] gracia
episcopus Roskildensis.Sincera et amicabili salutacione jn domino premissa. Kære
her Henrick syndhe(r)ligh godhe wen i mwe withe thet wii haffwe nw
stort brøsth paa bysser och werye till wort skyb thii wii haffwe nw
læeth wor kæristhe nadighe herre wort skib till Norghe met alle thee
bøsser och verghe
ther wore paa och skwlle wii nw selffwe person-
lighe følghe hanss nadhe till Tyslandh met thet annith worth skib thii
bethe wii ether kerlighen ath i w[il]le well gøre och lææ oss føritiwe
eller och trædiwe atmynsthe godhe skerpentyner [oc]h andhre bøsser

till samme reyse thet snaristhe wii komme hiem affh samme reyse
ighen tha skwlle i fangghe them saa godhe ighen och bliffwer ther
noghen brøsth paa tha wille wii gøre ether opretnyngh ther fore saa
ath thet skall wære aldeliss wdhen ether skadhe. kære her Henrick
her forladhe wii oss wisselighe till och wille thet kerlighen met ether
forskyldhe hwath modhe wii kwndhe. kære her Henrick wii bethe ether
kerlighen ath i wille scriffwe oss swar her paa till ighen met thette
samme wort bwdh ath wii widhe ath retthe oss effther hwar wii
kwnne wære ether till welye och kerlighedh thet gøre wii altiidh
gerne. Jn Christo valete. Ex Roskilde ipso die diuisionis apostolorum
anno domini md tertio nostro sub signeto.


Tillegg: Udskrift: Strenuo ac nobili viro domino Henrico Krwmmedige militi
capitaneo castri Holbeck amico nostro nobis sincere dilecto.

b.V s.745
Dato: [Ved 1522?] Sted: Baahus

Fortegnelse over det Jnventarium, som Herman Matssön
[Skriver] overant vordede Hans Erikssön, da denne af ham modtog
Baahus Slot.

Utdrag av liste...

Jtem bøsser oc krud.
Jtem ij halff slannger,
vj telge hager the iij ær af kober,
xij hagebysser aff iernn,
vij dobilt skerpentiner med xxij kamer,
xxxij enncket skerpentiner mett lxxiiij kamer,
ij stenbøsser mett iiij kamer,
iiij tønner och j fierding byssekrud,
j otting kørne krud,
j tønne swagell,
lxxxx tylt stickett pill,
xviij tylther pillenn,

femsinne tiwge alne wadmell,
ij salthet øxne huder,
ij menthede koohuder,
ij tønne tiære,
ij drage heste,
ij querne heste.
Jtem et smede redskab for wdhen belgenn med all
sinn thobehørinng.
Jtem l lester støbt kalck, enn esping, enn ferge,
enn wad och enn wade boed. Jtem vijc marck i klippinng,

...

b.X s.538
Dato: 20 Juli 1527. Sted: Lier.

Hans Michelssön omtaler sine sidste Breve til Kong Christiern II og gjen-
tager sin Beretning om M. Gotskalk (Erikssöns) og Dr. Alexander (Kyn-
gornes) Afreise til Skotland samt den sidstes ubillige Misfornöielse og Be-
skyldninger; han beretter om en Sendelse af Krudt og Vaaben til Skot-
land efter M. Gotskalks Begjæring og efter dennes Aftale med Robert Fogh og David (Falkoner?), om forskjellige Hvervinger af Landsknegte
og Rustninger, der for Tiden foregaa med Hensyn til et forestaaende Tog,

Utdrag av brev...

Jtem skreff meg och mester Gotskalch førre end hand foor aff at
jeg paa eders naades vegne skulle gøre myn yderste och største flyt
om krud, spesse, bøsser at skicke hannom met Robbert Føgge, thaa
ville hand saa beskaffe syn tingest at eders nade skal kunde viide
hannom tack thii athan foruiste seg met Dauid och Robbert ath all
ting skulle gaa vell till paa eders nades syde, ther fore haffuer jeg
och ther vti giordt mith beste, at skilden eller brøsten icke skulle
hengge hoss meg och haffuer jeg ingskibet hannom thette effter-
screffne godz
fførst xij ter grofft krwd
j te kørnit krwd
iijc thelrør met all theris tilbehoringe form horn lwntter,
jm skønne asske spesse oc
vj døssyn helleborder.

Jtem fierdedagen effther datum aff mester Gotskalcks breff
løb hand til szøs och hobes meg til guds hielp jeg skall snarligen fonge
scriffuelsse *fram hannom ighen, och narsom jeg then fonger vill jeg

b.XIII s.509
Dato: Sommeren 1528. Sted: [Mecheln?]

Kong Christiern II tilskriver Dr. Alexander Kingorne
i Skotland angaaende
sit Artilleri og Krigsfornödenheder, som Kantsleren M. Gotskalk Erikssön
har deponeret hos Robert Barton, og som han nu af sin Secretair M.
Melchior de Germania erfarer skal være solgt for 1800 Gylden, hvormed
han ikke er ganske utilfreds, naar kun Kjöbmanden, der har solgt Sa-
gerne til Kongen, faar Betalingen.

Utdrag av brev...

Wor sønderlig gunst tilforne tacke wij ether for ethers
willige tro tienniste som i oss her till beuist haffue oc hobbis atj
her effther oc szo giørendis worde huilket wij met ether forskylde
wille, Haffue wij forstaet aff oss elskelige mester Gotschalch wor
Cantzeler at hand haffuer antuordet Oss elskelige Robert Bartuner
alt wortt Arttelleriie krud bøsser oc werge till troer hand, at hand
thet beuore skulle oss till beste till gud wilde at wij komme paa
weigen till wore lande oc Riige igen, oc hand tha finge ytther-
mere wor scriffuelsse ther om etc. Nu er oss tilkende giffuit at
hand szodant wortt gotzs wden wort widskab haffuer sold oc aff-
hend, huilket [wij1 oss storligen forwndrer etc. [oc1 ere [wy dog2
gantze well tilfriidzs met effther thij thet [er1 [kand2 komme kon
Mat wor kiære frende till gaffn oc beste [dog met szo skeel at køp.....
b.IX s.742

Optegnelse, paa hvad der paa forskjellige Steder er frataget Fru Ingerd Ot-
tesdatter af Erkebiskop Olafs Folk i Aarene 1529 og 1532,

Utdrag av liste...

Jtem toghe the then første reysse the grebe megh
lx skudtt
vj dubbelt oc iiij encher skerpenthyner, oc
xj hagebøsser oc
vj sten bøsser fraa meg oc
en tønne krwdt
iij kammer tiill hwer skerpentyne mett forslagh oc fiske oc lode
the ligghe v bøsser som Jacop Swndmøre førde tiid och dwe alldtz indthet oc var store hwll paa somme.
The vare ighen førde for the gode bøsser som tagne bleffue førsthe
reysse frann megh iij aar sidhenn mynne skud er iegh begerindis
ighenn menn for thenn tønne krudt jc gyllene

Jtem alltt kongelige ledingh sageffalld renthe oc rettughett aff Herdallenn oc Styrdalenn pro anno mdxxxij

b.IX s.747

Dato: [Hösten 1532.] Sted: [Throndhjem]

Optegnelse paa en Del Jordegods (paa Yrjen), som Fru Ingerd Ottesdatter begjærer af Erkebiskop Olaf tilligemed Biskopstienden sammesteds for sin Levetid;hvis dette tilstaaes hende, er hun villig til at afslaa en Del opregnede Belöb af Skadeserstatningen for de hende af Erkebispen paaförte
Tab

Utdrag av liste...

Jtem vj sthenbøsser
Jtem vj dubbylltt skerpentyner
Jtem iiij enchell skerpentyner
Jtem xj hager mett alltt forne skøttz tobehøringh

skrevet med Erkebispens Haand (for tilbakelevering)
Proemisi iij steinbysser iij dobel skarpentiner oc xj haker.

...

b.IX s.733
Dato: [Hösten 1532.] Sted: [Throndhjem]

 

 

b.IX s.735

Optegnelse paa Penge og Gods, som i Aarene 1529 til 1532 er blevet Hr.
Vincents Lunge frataget paa forskjellige Steder af Erkebiskop Olafs Folk, samt paa anden Skade, han i samme Tid har lidt, med tilföiede Notitser om, hvilket Afslag Hr. Vincents gjorde i den samlede Erstatningssum, og hvad Erkebispen efterhaanden har betalt.

Jtem mynne ny skønne anchere forvetzlede. Sammeledis mynne
dubbillthe skerpentyner oc hager for gamble forderffuede enche skerpentyner oc vrange kammer. Thesligiste ij eller iij ganger mytt skiff mett topwwndett seyll paa klipperne forløffue brwddett och lacth vordett, kabell tacchell och twgh forsliddet oc illde mettffarett hwilchen

.....

Jtem vc lott søllff tagett frann Oluff Sywordssen som var sageffald søllff
Jtem enn jacth mett viij dubbiltt skerpentyner the iiij hwer met
iij kammer oc the andre iiij hwer met ij kammer

b.II s.692
Dato: 28 Decbr. 1487. Sted: Akershus.

Utdrag av liste...

Primo x pund bygmøll jtem vij nøtzfall kokøth jtem vij
flesk jtem #j tønne smør jtem j tønne makrell
jtem x tønner øll
jtem ij skerbrecker
j fygler
jtem ij lotbysser
jtem j knekt pill meth vi tylther
.
viij skolepundh pulwer

b.II s.694
Dato: 16 Januar 1488. Sted: Akershus.

Herman Thrulssön, Electus til Hammer, Jon Paalssön, Provst Erik Erikssön Lagmand, en Raadmand og to Borgere i Oslo optage efter Hr. Henrik Krumedikes Opfordring Inventarium over Akershus Slot efter Biskop Karl af Hammer.

Utdrag av liste...

viii lodbysser oc
ii hagebysser.
ix lencker potencke.
xxix herrefadh.
jc talercke.
xii gamble oc brotne armberst oc
i skiold.
item iiii fierdinge pwlwer.

...

b.XII s.602
Dato: 5 Januar 1532. Sted: Elfsborg.

Anders Hanssön i Elfsborg beretter Hr. Trud Ulfstand, Hövedsmand paa Var-
berg, at der paa Hisingen er bleven dels dræbt og dels fanget et Snes
Stykker af Kong Christierns Folk, der berette, at de have 4 Maaneders
Sold tilgode og ingensteds ville drage, för den er betalt, og at de navnlig
ikke mere i Vinter ville tilsös; Kongen siges at lade slaa Mynt i Oslo og
at understöttes af Bisperne i Norge med Penge; paa Skydevaaben er
der stor Mangel.

utdrag av brev...

Segie the och att then største trøst
the haffue ær icke på anned en the steng(e)r the føre med segh
jngen skøtt haffue the vthen vc halffue haker, och rør the trøste
vppå Ock ær them føregeffuit att kong C : lather mynthe j Opslo
och mene att the bisper j Norige skole vndsette honom en swmme
pæninge och vele the ingeledis til siødz j thenne vinther,

b.XIV s.613
Dato: 23 April 1528. Sted: Sternberg.

Nils Brade beretter Kong Christiern II Rygter om
Dalekarlernes Seier over
Kong Gustav samt Michel Bliks og en Adelsmands Overgivelse af to
Slotte i Norge til de Svenske, omtaler Hertug Albrecht af Mecklenburgs

utdrag av brev...

Jtem verdess och ederss node adh vede deth Hanss Anders-
sen feck vi hagebøsser aff hertv Albreth och viii rør och en fferingh krvdh och har han en sskvde aff Blegi(n)ge och hade han
le(n)ge ssiden varedh tiil ssøss hade ecke veredh varedh ham vnder
ygen daa hade han varedh borte iii vger ssiden

b.VI s.742
Dato: 20 Mai 1529. Sted: Bergenhus.

 

 

 

 

 

 

 

b.VI s.743

Fortegnelse paa det Inventarium, som Hr. Vincentius
Lunge efterlod paa Ber-
genhus, da Esge Bilde annammede Slottet efter ham.


Utdrag av liste...

Skiott.
enn tre quarter slange aff kober.
enn tre quarter slange aff iernn
met ij kammer.
enn quarter slange aff kaaber.
Tesse forne trij skud haffuer ieg
Vincentius Lunge forbedret slottens inuentarium mett.
En stennbøsse met et kammer.
en two quarter slange aff kaaber.
et dysinn telle hager.
viij forslaug.
xij former smaa och store.
xvj lonter oc lonte stocke.
xvj stemple.
xx krudhornn.
two feler, ij smo saffuer.
enn støbe sked.
enn skier sax.
ij smo hamere.
ij spegerbore.
ij kranszere.
v bunt merling.
viijc xx lod smo oc store.
jv tønne krud.
xj dubelt skerpentiner huer mett
ij kammer.
enn dobelt skerpentine met et kammer.
xix dobelt skerpentiner huer mett
iij kammer.
ij dobelde skierpentine huer mett v kammer.
Enche skierpentiner.
ix encher alle mett xx kammer.
End ix huer mett ij kammer.
enn mett iiij kammer.
enn mett iij kammer.

Vdj forne skud och kammer ere indregnnet enn dobeld skierpentiner
oc enn enncke skierpentiner somm brothe ere. Ther til ix dobelde
skierpentine kammer och iij enche kammer somm icke ere nyttige
till
nogit ere til forne skud.


b.IV s.816
Dato: 22 Juni 1537. Sted: Hamar.

Thord Rodt Væbner kvitterer Hr. Truid Ulfstand og Josef Falster for Inventarium paa Hamars Biskopsgaard

Utdrag av brev...

Jeg Tore Rodtt aff wabenn kiennes oc giøre wittherligtt
mett thette mitt obnne breff att erlig welbirdiigenn mendtt oc
strengæ
ridder her Trudtt Wlstandtt wor naadigste herris offuerste
høffuitz mandtt for hans naadis krigsfolk som nu i Norie forskickitt ære
och Joseph Falster wor naadigste herriis ommerall haffue nu paa
koneng liig maiestatzs wor kieriiste herriis wegnne antuordet mig thette
jnuen tarium paa Hampmer bispgardtt som her efftherfølgher, først
ij kaaber skytte mett kammer,
iiij skierpentyne
xxj hagher,
v haglle skytt,
ij tr. krudtt,
i otting kiørn krudtt,

i skippundtt humlle,
v hornboyer,
...

b.IX s.773
Dato: 7 Januar 1534. Sted: Stenviksholm.
Fru Ingerd Ottesdatter (Römer) til Österaat kvitterer Erkebiskop Olaf af
Throndhjem for Betalingen af 1000 Lod Sölv, hvorfor hun senere vil ud-
stede yderligere Bevis i Forening med sine Svigersönner og erkjender
atter at have modtaget de Sager af Metal, som Erkebispens Tjenere have
frataget hende, tilligemed en Del Skyts og Fisk.

Jeg Jngegerd Ottisdotter tiill Østeraadt erliig welbørdiig mandz
och streng riidders her Niels Henrichsonns fordom Norgis riigis hoff myster hwes siell gwd haffwæ efftherliiffwerske, kenndnis och gøre wittherligt for alle mett thette mytt obne breff att erwerdugiste fadher i gwd her Oluff mett gwdz naade erchebyscop i Trondem och paffwelig sædis legatt, haffwer nw tiill gode reide fornøgtt och bethaledt megh
eit twszenne lod sølff saa att jeg hans naade kierligenn tacker for godh betalningh och wiill jeg fly hans naade ythermeire breff och bewysningh ther vppaa i framtydhenn naar som myne kiere sønner tiilstedekomme, Och sammeleidis haffwe forne werdugiste fadher erchebyscop Oluff lathet antwordett meg igenn all then kopper: malm: messyngh och theenn som hans naadis tienere hade meg ifraa thagett paa myn gaard Østeraadtt och andnennstedis. Tesliigiste och haffwer hans naade lathet antwordett meg
:iij steinbyszer mett iiii kammerer
:iij dobbell skarpenn tyner mett .v. kammer,
xi hagher och i/-j/c smalt woger fysk:

Thii giffwer jeg forne hær erchebyscop Oluff [och1 hans naadis efftherkom mere cappittell, ærffwinggher, tyenere och alle hans naadis anhenngendis wenner. qwiitt. frii. lediig oc løssz fore megh och myne ærffwingher for alt ythermeire kraffd och tiiltall for forne jm lod sølff, kopper, skiitt och fysk i alle maathe, Tiil vitniszbørd herom triicker jeg mytt jndsyggell nedden fore thette mytt obne breff som screffuit och giffwidt

b.IX s.774 æ[r] paa Steinwicholm then xiiij dag iull *aaar effther gwdzbørd
mdxxxiiij.o