Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Om Garnisonskompagniene i Norge
1811 

27 Julii 1811


Skriv. (fra Gen. Com. Coll. til det norske Com. Coll.).

Det kgl. norske Com. Coll. er, ved Skrived Skivelse af 15de f. M., bleven underrettet om Hans Majestæts allerhøieste Resolution af 7de ejus dem, hvorefter et Garnisonskompagnies Oprettelse i Norge allernaadigst er befalet. Ved nu at tilstille velbemeldte Collegium en for dette Compagnie i Overeenstemmelse med den allerhøieste Resol., udfærdiget Plan med tilhørende Anmærkninger, saavelsom et Munderingsreglement og en Terminliste, undlader man ikke tillige at tilkiendegive, at ligesom Mandskabets Ansættelse og Afskedigelse ved Garnisonskompagnierne i Danmark skeer af dette Collegium, saaledes vil saadant ogsaa ved Garnisonskompagniet i Norge kunne skee af det norske Commissariats Collegium, til hvilken Ende man ikke undlader at herved underrette samme om, at den Fremgangsmaade, som i denne Anledning finder Sted, bestaaer i følgende: Mandskabet foreslaaes til Ansættelse ved Kompagniet af det Regiment eller Corps hvorved de staae. Ere de derfra afskedige, da henvende de sig enten til Regimentet eller Corpset, hvorved de have staaet, eller de direkre indgive Ansøgningen derom til Collegium, i hvilket sidste Fald Regimentets Erklæring derover indhentes. Befindes de derefter at være duelige til saadan Tieneste, udfærdiges en saadan Ordre, som hoslagte Gienpart udviser, hvorefter de ansættes i et af de ved Compagniet vacant værende Ro., over hvilket der ved Collegium holdes en Liste, for at man stedse kan være vidende om, hvorvidt der haves Vacancer eller ikke. Denne Ordre overleveres Mandskabet, naar de derom personlig melde sig ved Collegium, eller den tilstilles Regimentet, til Overlevering til dem, for at de dermed kan melde sig ved Compagniet forinden den deri fastsatte Tids Forløb, hvilken i øvrig bestemmes, med Hensyn til deres længre eller kortere Opholdssted fra Compagniet. Foreslaaes Mandskabet til ansættelse ved Compagniet paa en Tid, da der samme ingen Vacanceer haves, noteres de til at ansættes efter deres Tour, hvorom Regimentet eller Corpset underrettes, og naar denne derefter indtræffer, udfærdiges en saadan Ordre om deres Antagelse, som den anførte. Da et Garnisonskompagnie, betragtes som en Forsørgelsesanstalt, bidrager til at formindske Krigs = Hospitalkassens Udgifter, saa har dette Collegium, ved Mandskabets Ansættelse ved samme, endvidere iagttaget den Regel, at naar der ikke var Mangel paa Mandskab, ere saadanne ei blevne ansatte, som ved efter eget Ønske at afgaae fra Armeen, ere blevne Militairetatens Forsorg uvedkommende. Mandskabets Afgang fra Compagniet, enten formedelst Udygtighed, slet Opførsel, eller fordi de selv maatte ønske det, forslaaes af Compagniet, og pleier i Almidelighed at bevilges, men naar Afskeedigelse skeer formedelst en af de 2de sidstnævnte Aarsager paadrages Compagniet ei allene at betyde deslige Mandskaber, at de ikke kunne vente videre Forsorg fra Militairetaten, men endog at anføre saadant i deres Afskedes.

 

 

Plan

for

Et Garnisonskompagnie for Norge.

xx

x

aarlig

Styrke

x

Rdlr.

S.

1

Captain som Chef

600

 

1

Premierlieutenant

156

 

1

Secondlieutenant

135

 

2

Compagniechirurger a 96 Rd.

192

 

1

Sergeant a 18 s. dgl.

68

42

6

Korporaler a 12 s. dgl.

273

72

2

Tambourer a 7 s. dgl.

53

22

60

Gemene a 6 s. dgl.

1368

72

 

Til Præsterne i de Bøigder, hvori Fæstningerne ligge, for at besørge de præstlige For= retningerne ved Compagniet, hver 7 Rd. 48 s.

15

 

 

Til Bøigdens Skolekasse, imod at deres Skolevæsen derfor overtager Compagniets Børns Underviisning hver 10 Rd.

20

 

 

Til Medicinpenge, Geværreparation, samt andre forefaldne Extraudgivter

217

 

74

 

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Mundering

 

 

 

 

 

 

 

for 7 Underofficerer a 11-82 1/6 -82-95 1/6-

 

 

 

for 2 Tambourer         a 9-  49 ¼ -19-   2 ½ -

 

 

 

60 Gemene           a 9-46 11/12-563-87 1/3 -

 

 

 

Til Udgivter ved Skrædersalen       24 - 87 1/3 -

 

 

 

 690 -            -

 

 

Anmærkninger.


1) Hensigten med dette Garnisonscompagnies Oprettelse, er deels for at forsørge gamle udtiente Soldater af den hvervede Stamme af Regimenterne og Corpserne ved den norske Armee, og deels for i Fredstid, at have en Slags Garnison til at bevogte Fæstningsværkerne paa Blakier og Christiansfield.
2) Capitainen ved det halve Compagnie, skal ligge paa Blakier, og Premierlieutenanten paa Christiansfield.
3) Naar Compagniet er formeret, og ingen Vacancer haves, noteres det Mandskab, som dertil foreslaaes til Ansættelse efter deres Tour, naar Vacancer indtræffe.
4) For Compagniechefen er intet reglementeret til Extra Udgivter, og for disse bliver altsaa at aflægge specielRigtighed i Compagniets Regnskab.
5) De fornødne Medikamenter til Mandskabets Soignering indkiøbes, og maae derfor ligeledes aflægges Rigtighed i Regnskabet.
6) Geværene for det af Compagniets Mandskab der ligger paa Blakier, blive naar de trænge til Reparation, at indsende til Aggershus Arsenal, for der at repareres, hvorimod Geværerne ifor det af Compagniets Mandskab, der ligger paa Christiansfield, repareres af Bøssemageren ved det aggershusiske Skarpskytterregiment, som herfor tilstaaes udi Godtgiørelse 16 s. aarlig pr. Gevær For at Compagniet ikke skal blive forlegen for Geværer medens disse ere under Reparation, tilfældes det at der i alt maae haves 10 overcomplette Geværer ved Compagniet.
7) Compagniet aflægger aarlig et formelig Kasse og Inventariiregnskab for dets hele Styrke, underskrevet og attesteret af Compagniets samtlige Officerer.