Arkeliet start

WWW Arkeliet

Artilleri håndbok fra midten av 1700 tallet
part 1

Transkribert av Trond Johannessen


 

Side

Dansk Artillerie
Første part

1ref.bilde 002 Artilleriet Er Een Science eller Videnskap Som med billighed kand kaldes een Broder til Fortificationen Thi Fortification uden Artillerie er Ligesaa utienlig som Artillerie uden Fortificationen, Hvilket kand bevises af følgende Lære Regler, Det gandske Artillerie inndeeles udi 3de Hovedting dele eller parter som ere disse 3de Marchiner,
1te gehvær hvad Navn de have kand fra smaa Pufferter til de største dobbelt=hager ,
2det Canoner fra Lødige til 48 pund inclusive hvad Propotion der have kand,
3de Morteerer og Haubitzerer Ligesaa af alle Slags fra de minste til de største,
disse 3de slags Machiner ere hoved Instrumenterne, mens hoved tingene i sig selv som Styrer, Regierer og bruger gevalten til disse Maschiner, deris Kugler og ting at frambringe til langt fra liggende stæder og dermed at giøre skade til Ruin og ødelæggelse er Krudet, denne Composition som kaldes Kruud bestaar kuns af 3de proportionerlige ting Nemlig Salpetter, Svogel og Kuul Hvilkke treede Specier Naar de bliver incorporerede og Arbejdet udi hinanden ere saa Stærkke at naar dertil Kommer Warme ere saa Stærke at ingen ting udj Natuuren er dannet som imod kand Resistere eller holde, hvem denne Compositions rette opfindere har vært er intet Wist
2ref.bilde 003 Udj Autohrerun derom Mentionered som mig er bekient nogle formenner at samme ere opfinden af de gamle greckere anden at samme udi et Kongerige kaldet Castillien ved Italien anden at Chinecerne skal være detz første opfindere, dend beste etterrrættning men derom haver er at en Munk skal have opfundet denne Composition og i det hand formeget vilde probere detz Størkke selv derover blev forbrendt og mistet sit Liv. Kruudt bestaar af 3de slags Canon, Gehvær, Pirsk? eller skive=Kruud detz Propotionerlige Composition skal vidre vises i det 3de Exemplar, mens for at komme til Hoved tingene og de saa nær hinanden i Slægt Wærende Viidenskaber Neml: Fortificationen og Artilleriet da seer man at begges Demation flyder af Geometrien-. Naar disse Grund=Regler i agt tages udj Artilleriet som ære Naar 1 Gehvær kaldes 16 Lødig saa vegir Accurat saadan en blye kugle som skydes af Gehværet 16 lod paa dend ordinaire wægt som bruges her i landet, dend kaldes blye Wægten. Naar en Canon nævnes 4:6:8:12:18 eller 24pundig etc: saa forstaaes derved at Kuglen som dend skyder af sig Veier saa meget på wores wægt, det kaldes Jern_wægten og naar en Morteer kaldes en 100pundig saa kaster eller Verffer dend af sig en kugle som Vegir saa meget, den Kaldes Granat Wægt:, Vi kunde og udreigne disse Corpers Kubiske indhold saaleedes som skeer udj Aereometrien ved Cubiq foed Cubiqve tommer og desligeste mens samme giver saadan en haaben brøck at mand ikke derudaf kand redde sig, derfore haver de gamle Artillerister indretted alle saadane skydende Corper etter Vægt, og ladet støbe og dreje kugler saavel af Jern som bly, Tinn Kaaber, bly, Sølv, guld, etc. alleslags metal eller saakaldede ve, hver kugle paa 1pund og naar man først har dem, saa kand siden diameterne Arithmetice findes til alle andre pund og lod: Kugler, store og Smaa sampt alleslags Kugler uden Vægt at finde hvormeget samme
3ref.bilde 004 Veier, hvorfore ieg deeler mit 1punds Diameter udj 1000 deele skeer, for jo mindre ieg kand deele have udj, jo mindre smaa Subtile parter af brøk bortgaaer af de smaa deele som inemellom diagonal liniene paa min Scala eller Mastab falder, bemeldte Mastab, haver til sit udspring af den Geometriske Mastab, bliver og paa samme maael demonstreret og giøres saaledes, først tages Diameterne accurat af min 1pundige Kugle med 2de Vinkelhager som bliver Schalens høyde og deeler samme udj 1000deele.-
Alle og enhver som haver lyst til at Lade sig informere udj denne Science Artillerie, maa altid først igjenemgaa og Lære Arithmetiqven Geometrien og Fortificationen, saavel dend gamle som irregulairs og nye thi udaf Mathematiqven flyder eller deriveres udreigningen til dend Cubiske Tabelle og Mastab, hver som ikke veel demonstrationen eller udspringet paa Artillerie Mastaben, ved enhver slags vægt i Særdeeleshed, som er inglobo, Kand ikke reignes for en habil Artillerie betjent, og vil ej da her kuns? kort beviisse at-
1. udaf arithmetiqven, lærer mand alle Cubische Corper at udreigne, deriis Radix og Diameter, saa ieg strax kand erfahre hvor mange pund samme Corpus udj sig indeholder wiidere lærer mand og for det.
2det Af Planigraphien, af en Triangulum Eqvilaterum, eller ligesidede Triangel loddene af pundene og Qvintene af loddene at udtræke som skeer Mecanisk, for det
3de Lærer mand eet af Stereornetrien, alle Corpernes Nafne og Cubischen indhold at udreigne og heraf kand mand erfahre at udaf med, Cylinder og Qvadrat Vægter udj Compaqte Materie, Mastaben kand forferdiges, thj udaf hvert Corpers Cubiske indhold findes som
4ref.bilde 005

Før er meldt, Hvad pund det indeholder, af Fortificationen lærer mand til store fordeel saavel at Attaqvere som sig at defendere, Thi paa Værkkerne eller Festningerne kand iej strax bekientgiøre mig dend beste Defension, og forsvarelse baade med Canoner Morteerer, Haubitzer og Ernst=Værk etc:
med Videre, for da udj en hast at opfinde hvad, og alt det som kand giøre min Fiende afbreck, Modstand og skade,- Ligeleedes Ved Attaqver, Approchering, Breche Batterie, og Kastellers forferdigelse med Videre af hvad Canoner med Morteerer og Haubitzer , dertil ere beqvemme og brugelige som alt Videre af etterfølgende Theorie, og saavidt som giørligt af Praxic, alt tydelig skal blive Demonstieret, og begyndes da paa.

Forklaring
Over Dend Udi Artilleriet Brugelige Maastab og Caliber=Stock Følger Herefter

Hvem som av grund og Fundament vil læreArtilleriet, maa endelig først og fremst vide hvad en Maastab er samt hvoraf dend har sin udspring saasom dereftter baade Støcker Haubitzer, og Fyhrmørser, med adskilligt andet undersøges og Wisiteres, og Strax udj en hast Viide hvad samme Skyder eller Verffer, saa for

Side5 til 16 inneholder utregninger av tabeller og praktisk bruk av tabellene med fasit etc. Dette er ikke særlig interessant i dag som vi har metriske verdier som kan regnes direkte til riktige pund og diameter. Hvis man ikke er spesielt opptatt av gamle metoder for utregning av volum og vekter..