Arkeliet start

WWW Arkeliet

Opprettelsen av kruttverket Frederiksværk

Transkribert av Thorbjørn Jensen, Rygge. Am.Mil.Hist.in Siv


Transkribert fra en håndskrevet Resolusjon anno 1756 utlevert til Trond Johannessen ved kruttverket sommeren 2002. Første kolonne er de originale sidenummerene. Annen kolonne er svar/kommentarer fra myndighetene og siste kolonne er selve søknaden. Denne transkriberingen har sin opprinnelige utforming.
1 Allernaadigste Resolution.

Det os Herhos allerunderdanigste insinuerede Project til en Contract med Etats - Raad Just Fabritius og CancelieRaad Classen om en Krud – Fabriques . Op og Indretning med den hidindtil saa kaldede Agat – Mølle finder i Henseende til de poster, vore Deputerede, da med Interesenterne have været foreenet om, vores allernaadigste Approbation, og hvad de øvrige Articler er angaaende, da have vi allernaadigst resolveret.

Stormægtige
Allernaadigste Arve - Konge og Herre !


Det haver allernaadigst behaget deres Kongl. Maj-
Ved mig Kammerherre og OberKrigs- Secretaire Greve Ahlefeldt at lade General Commisariatet mundtlig bekiendtgiøre, at deres Kongl. Maj. Hafde
Skienket og overladt til Etats-Raad Just Fabritius og Cancellie-Raad Classen den saa kaldede Agath-mølle eller det Peyrembertske Canonwerk for der at indrette een Krudt-Fabrique til 4 à 5000 Centner Krudt aarlige forfærdigelse og i sær 1000 à 1500 Centners forarbeidelse aarligen til deres Maj- Land Etats fornødenhet i de første 10 à 12 Aar og tillige allernaadigst at lade befale, at General- Commisariatet med bemeldte Etats-Raad Fabritius og Cancellie-Raad Classen skulde convenere om en Contract, paa hvad conditioner de den ovenmeldte aarlige leverance skulde præstere.
I allerunderdanigste følge saadan deres Kongl.-Maj-Allernaadigste befaling have vi paa det nøyeste og i conformitet med de forhen flettede Contracter saa vel med Krud-Mester Rose med Raadwads-dams Krud Mølle samt andre Krud-Mølleres der forhen have leveret Krud til deres Maj- Land Etats tieneste, allerunderdanigst vedlagde -----

2 Ad 2. §

At den aarlige ordinaire Krud Leverance vorder fastsatt til Ett Tuusinde Centner, hvoraf de aatte Hundrede Centner skal være
Canon - og resten Musquet og Pistohl-Kruud.

- Project til en Contract forfattet for derom med Interessenterne at convenere hvad den
1.§: angaaer, da have Interessenterne den aldeles indgaaet.
2.§: at aarlig til deres Kongl.Maj.s Land-Etats fornødenhet skulde forarbeides 1000. Centner Krud, hvoraf de 800 Centner skulde være Canon-Krud og da 200 Centner Musquet og Pistole-Krud, have interessenterne vel red taget, men de have paastaaet 1000 til 1500 Centner i ovenanførte Proportion at vilde forfærdige, dog gaaer vore allerunderdanigste tanker derhen, at det vel ved de 1000.de Centner maae have sit forblivende, med mindre andre
Omstændigheter skulde indfalde, da de efter den 9.§ ere forbunden saa meget krud at forferdige som kand behøves og paa Wærket kand forarbeides. Deres Kongelige Maj.s Krud-Magaziner maatte ellers i en hast med krud blive opfyldte, som i freds-tider maatte henligge og fordærves Deres kongl. Maj. til skade.
3.§: Den til Krudets forfærdigelse behøver de Salpeters leveres Interessenterne af deres Kongl.May.s Magazin, hvor de der selv lade paa egen bekostning afhente, og saaledes som den der forefindes imodtage, men for den derpaa faldende afgang at fastsette bliver deraf i deres overværelse med een Kyndig beediget Mand, som hidtil haver været Krud-Mester Rotwith, giort een prøve, som af de dertil af Cheffen for Artilleriet.........
3 ad 3. 4. 5. El 6 §phum.
Den til Kruudet fornøden Salpeter, saa vel som svovel leveres Interessenterne in natura saaledes og udi den Proportion, som her findes anført. Kullene derimod journere Interessenterne selv à 16tt. til hver Centner som det første af gode og dertil tienlige Hasseler.
Hvad Fustagierne er belangende, saa besørge Interessenterne dem ligeledes af tørt Enge-træe, saa at hver Tønde justè og accurat holder 100tt.Kruud, for den herefter stipulerende betaling anskaffede.
Commanderte 2de Officerer som ved prøve have været tilstæde, skal attesteres, og derefter fastsættes afgangen.
Salpeteren lutter Interessenterne selv paa egen bekostning, og af saadan forsvarligen luttres Salpetere taget efter den hidtil brugelige og approberede satz til hver Centner Krud 80tt.
Vel have Interessenterne paastaaet og forlanget 100tt. uluttet Salpeter til hver Centner Krud og derimod tilbudt sig at levere det til hver Centner Krud efter den ordinaire satz, behøvende 10tt. Luttret svovl, men da de for det første ikke have villet imodtage al Salpeter paa denne maade, men alleene den Bengalske hvorpaa i almindelighed ikke er uden 2. til 6.pro.Cto. afgang, og de 10tt. svovel ikke kand balancere den skade og tab, deres Maj. ved at lade dem levere 100tt. Uluttet Salpeter kunda lide, sa gaaer vore allerunderdanigte tanker derhen, at dem ikke meere kand tilstaaes end 80tt. luttret Salpeter til hver Centner Krud. og at med Salpeteren eftersom oven allerunderdanigste anført er -bør forholdes.
4.§: De 10tt. Svovel som til hver Centner Krud behøves leverer General-Commisariatet Interessenterne luttret, men da bør her paa deres Regning og risico den lade afhente, og for at faae den fornøden svovel, ville vi med Deres Maj.ts Rente-Kammer nærmere correspondere for at see den af den udi Island faldende svovel tilveyebragt.
4   5.§: Kullene 16tt: til hver Centner Krud Leverer Interessenterne selv gode og forsvarlige for det første af gode og dertil tienlige Hasseler, indtil man kand bringe i erfaring om bedre og tienligere her kand haves, hvorom vi nærmere med Chefferne for Artilleriet ville correspondere og alle ting til deres Kongl.Maj.ts Tieneste paa det beste overlægge.
6.§: Tønderne til Krudet, som bør være af godt tørt Eegetræe, og være saaledes indrettet, at den accurat kand indeholde 100tt. Krud, have vi fundet billigt, at Interessenterne selv uden betaling burde levere. De have ei dette vilde indgaae, men da det for omkostninger at spare,skiønes at Interessenterne, som demved vilket kand lade forfærdige, hvor de og lettere kand haves end her i Kiøbenhavn, da arbeids-lønnen naturligviis her er dyrere, og dog hidtil for en krud-tønde ikke er godtgiordt meere end 44Rd. saa gaae vore allerunderdanigste tanker derhen at Interesenterne Krud tønderne eftersom allerunderdanigst anført er bør uden nogen betaling at levere.
7.§: Prøven , som krudet ved prøvningen skal holde, have vi i det ringeste fastsat til 90 foed og derover, og dem udi Contracten foreskrevet at Krudet i det øvrige hver efter sit slag forsvarligen skal være arbeidet, kornet og handlet. Men hvad den nuværende prøve angaaer, da ville vi med General-Lieutenant von der Pfordten, naar han her ankommer, overlegge.......
5 ad 7. 8 et 9.§phum
Findes med Projectets Indhold, for saa
Vidt samme formedelst denne Resolution
Ei forandres, intet at erindre.
om ikke en anden og tilforladeligere ...Indføres, dog uden at Interessenterne med føye skal have æresage sig at besværge, hvilket vel saa meget meer vil være nødig, som venteligen ikke ved wærket, hvor Prøven efter 7. skal skie, vil være een beqvem høyde hvorved Prøven kand giøres.
8.§: Angaaende Krudets Transport er vi med Interessenterne convenerede at de Krudet paa egen risico og omkostning, naar det nogenstæds deres Maj.ts Riger og Lande skal Transporteres, inden Skibs borde paa et 24 Læster drægtig skib skulle levere, men naar det til Kiøbenhavn eller Cronborg skal leveres, at da Interessenterne føre det paa egen Risico og bekostning over land hvorved vi allerunderdanigste haabe at have Observeret deres Kongl. Maj.ts Interesse eftersom Krudet ...den det saa meget tørrere og bedre kommer i Magazinerne da det ellers i hvor kort tiid det end er paa wærket, tager fugtighed til sig hvorved det saameget snarere udi Krud-Taarnene forderves og blive Steen løben.
9.§: Er det fastsatt, at foruden de 1000. Centner Krud, efter 2.§: som Interessenterne skal aarligen levere, skal de i paakommende tilfælde til Deres Maj.ts Land-Etats tieneste forarbeide saameget Krud som behøves og de paa heele Wærket kan forarbeide, og skal Salpeter og Svovel efter den 3.A 4.§: dem de til leveres, men kullene og Foustagene .......
6  
End hvad forhen til Particuliers er betalt, men da de forige Indrettninger ikke have kundet tilveyebringe det mand ved dem haver søgt eller forhindret at jo betydelige Capitaler af landet for kruud, saa vel Deres Kongl. Maj.ts tieneste som til particulair brug er udbragt og det er at haabe, at disse Interessenter Werket saaledes indrette at ikke alleene deres Kongl. Maj.t,aarligen, men endog i paakommende Tilfælde kand vorde forsynet med det nødvendige krud uden at Pengene skal sendes udaf landet og Deres Maj.ts i Nødefald skal være i uvished om saa nødvendig en ting til lande og rigers forsvar som krudet er, men endog at denne branche af Commerce, som fremmede alleene have besiddet og Sverrig paa nogen har særdeles haver bragt i flor, kunde til deels og af deres Maj.ts undersaatter drives, ikke aleene det Asiatiske Compagnie, som bringer en betydelig partie af Salpeter hiem, men end og de allereede ved deres kongl. Maj.ts Høystpriselige forsorg indrettede Salpeter Syderier til merkelig fordel og opkomst. Saa submittere vi allerunderdanigst, deres kongl. Maj.ts allerhøiestegodtfindende. Om ifald Interessenterne ikke skulde vilde eller synes at kunde . ……...
7 ad 11 §phum.

Formedelst de-her anførte Omstændigheder
Lader vi os allernaadigst befalde, at Interessenterne vorde eximèrede for at lade sig udi de dem i saa maade betalende summer korte, som ellers sædvanlig, 11/3 pro Cento for promte betaling.

paa de overanskrevne conditioner levere hver Centner Canon, Musquett og Pistol- Pulver for 6. Rdl, dem da noget meere maae tilægges, udbedende os allernaadigste Ordre hvormeget paa hver Centner Kruud maatte tillægges, som i det høieste efter vore allerunderdanigste uforgribelige tanker, dog ikke kunde være over 16.sk. Danske paa hver Centner Canon, Musquett og Pistol Kruud.
11.§. Betalingen angaaende, da have Interessenterne vel paastaaet, at saasnart krudet vare bleven prøvet og dygtig befunden efter 7.§.skal arbeids-lønnen dem uden nogen forkortning betales, men vi have fundet at de det ikke med billighet kunde forlange, førend krudet efter omstændighederne enten var leveret inden Skibs.borde, eller i Kiøbenhavn eller Cronborg Magaziner, hvormed de have viiset sig nogenledes tilfredse, men 11/3 proCto afkortelse for prompte betaling, have de ikke vildet indgaae.
Det staaer ikke til os, allernaadigste Konge, fra denne i alminnelighed anbefalede decount at afviige, men det vil alleene af Deres Kongl. Maj.ts allernaadigste Velbehagelige Villie dependere, om de, saavelsom Cronborg Gever …...
8 ad 12.§phum.

Hvad ellers de udi denne forestilling referede i udi Projectet til Contracten ei inherèrede Articul betreffer, saa have vi allernaadigst funden for got derom at resolvère, som vi ogsaa Vores rente-Kammer, for saa vidt dette Collegio kunde være vedkommende, ville lade bekiendtgiøre, saasom:
1. Det ved Fabriquen værende vand maae Interessenterne bruge og leede, som de det finde convenable, dog at samme ieke opstæmmes høiere, end brugeligt været haver. Anlægge Interessenterne der tillige et bestandig vedblivende Canon- Gietterie saa ville vi allernaadigst herved have skienket dem det der befindtlige Canon Smedde og borverk med alt Tilbehør, efter derover….
Fabrique, derfor maae forskaanes.
12.§. Denne Articul som er betydelig for deres Kongl. Maj.ts, have vi og fundet nødig at indføre, og have Interessenterne den endeligen indgaaet.
Og da vi paa det beste ved denne Contract have søgt Deres Kongl. Maj.ts Interesse, saa maae vi i allerdybeste Underdanighet indstille den til Deres Kongl. Maj.ts allerhøieste Approbation, og derfor allerunderdanigst udbede os Deres Kongl. Maj.ts allernaadigste Resolution paa de poster, hvorom vi ikke med Interessenterne have kundet foreenes, at vi kunde viide hvorvidt vi med dem kunde entrere.
Interessenterne have ellers ved denne Contracts aftale paastaaet en og anden post, hvorudi vi, siden det General-Commissariatet er u.vedkommende, ikke have kundet entrere.
Men da de have urgeret dem som ting der for værket vare essentielles og uden hvilke de ikke kunde præstere det de saavidt have accorderet. Saa finde vi os forbundene, da disse puncter findes ikke u-billige dem allerunderdanigst at referere.
1, Paastaae de : at de det ved …….
9 ….forfattende Inventarium, af Ambolter, Hammere, Blasdbælge, Bohrwærk, Drehbenk, og alle øvrige derværende Utenfiles. Men skulde Interessenterne lade det beroe ved alleene der til prøve at støbe nogle faae Canoner, uden, som sagt er, at Rablere et bestandig Gietterie; reservere vi os alle forbemeldte med øvrige wærktøyge og Instrumenter, ingen undtagen, for at lade bruge dem ved Wærks-Giet-Huuset i Kiøbenhavn; dog maae hvis af hiul og Driv-Wærk, der befindes, ifølgeWærket. Og som der paa wærket endnu er staaende 5. Canoner med deres Lavetter, der ogsaa paa Friedrichsborg befindes en smeddet JernCanon, saa have vore Deputerede at foranstalte, at de vorde bragte til Kiøbenhavn, for at indsættes udi Arsenalet, men de udi Bohrwærkets Afdeling værende 22# Jern-Boettes af- leveres til Fredensborg til vores Kammer-Tiener Jessen. Øvrigens placedere og tillade vi allernaadigst, at Interessenterne maae nu straxen i paakommende Tilfælde bruge og benytte sig af Bohr-Machinen, dog under den derved antagne Lauritz Juncker hans opsyn, og uden at nogen anden tilstædes Indgangen dertil. Naar samme hernæst …. Fabriquen værende Vand, saaledes maae bruge og leede, og saadanne indretninger giøre, som de nødig maatte agte. Naar allernaadigste Konge, ved saadanne indretninger det derved værende Canon-Smidde og bohrwærk, som Deres Kongl. Maj.ts sig haver reserveret og under Laurentz Opsigt forbliver, ikke prejudiæres, eller Vandet høyere opstæmmes end hidtil, og at bønderne ikke gives Leilighed til Klage, synes det vel at den Post dem maatte accorderes.
2do at dem allernaadigst maatte forundes friehed at brygge og brænde, saa og arbeiderne og betienterne maatte befries for Consumption, Folk og Familie Skat; saa gaae vore allerunderdanigste uforgribelige Tanker derhen, at det var billigt, at dette Wærk med denne friehed blev benaadet, i sær naar Consumptions, Folk og Familie-Skattens Friehed ikke extenderes videre end til dem som virkeligen brugtes ved Werket, og der holde Dug og disk. De forlange i det øvrige samme Privilegia, som Cronborg Gevæhr Fabrique allernaadigst ere àccorderede, hvilket siden denne Indretning er en Ammunitions Fabrique ….
10 Virkelig overgives til Interessenterne, skal de reversere sig, samme at beholde for sig til brug ved Wærket, og verken at lade komme den til andresVidenskab, eller at lade giøre nogen saadan Machine derefter.
2. Interessenterne tilstædes, paa Wærket at lade brygge og brænde for de virkelig ved samme engagerede betientere eller de der domicilierede Arbeids-Folk, samt saadanne Daglønnere, der under Arbeidet fortære noget. Saa ville vi ogsaa have forundt dem, som ved Wærket holde Dug og Disk, friehed for Consumption, Folk og Familie-Skattens Svarelse.
3. Hænder det sig , at for ingen tilstrædkelig Quantitè Ostindisk eller indlandsk Salpeter kand bekommes, bliver det Interessentermne u-formeent, det manglende fra fremmede stæder at forskrive. Paa hvis foraf til det Quantum Krud, som leveres udi de Kongelige Magaziner, beviiselig forbruges, forundes dennem Told-Friehed; Men for Resten bliver Tolden at betale, som dog igien skal vorde gotgiort for hvis af slig fremmet Salpeter udi Kruud maatte vorde udført.
4. Hvad den her omtalte …….
...ogsaa synes den at kunde àccorderes for saavidt de paa den kend passe(!?).
3tis Forlange de: at, siden de ere forbundne dette Werk, saaledes at indrette at 4. à 5000. Centner Krud derpaa aarligen kand forarbeides og det kunde hænde sig, at verken med det Asiatiske Compagnies Skibe eller fra Salpeter- Syderierne i Deres Kongl. Maj.ts. Lande kunde faaes den behøvende Quantitè Salpeter, og de for at holde Wærket i Gang maatte nødes til Salpeteren fra fremmede Stæder at forskrive, det dem da i dette tilfælde, naar de sligt vedbørligen bevisede, maatte forundes Toldfri Pas paa saaledes indførede Salpeter. Hvilket synes dem allernaadigst at kunde àccorderes , paa det Interessenterne for mangel af Salpeter ikke skulde nødes til, dem til stor Tab, at lade Wærket en tid lang standse.
4to. At, naar her i Deres Kongl. Maj.ts. Lande kunde virkes Salpeter, og den dog maatte være dyrere end Salpeteren Udenlands, og Interessenterne, som den skulde forarbeide, vilde saaledes settes ……..
  Præmie paa det af den indlandske Salpeter forfærdigede- til fremmede Stæder udskibende Kruud betreffer, saa ville vi denne Post, som Vort Rente-Kammer vedkommende, have udsatt til samme Collegii nærmere over-veiende efter befindende.
Ligesom vi og efter at Os er bleven giort en omstændeligere Forestilling: om hvorudi de udi §.2do. Omtalte / Cronborgs gevæhrs-Fabrique accorderede Privilegia egentlig bestaaer, derover ville meddeele Vores allernaadigste Resolution.
Sluttelig samtykke og aggreère vi allernaadigst, at Wærket, som ellers uden længere Anstand kand overdrages Interessenterne, efter deres isaa maade fremførte allerunderdanigste begiering, herefter maae kaldes Friderichsværk.
Skrevet paa Vort Slott Fredensborg den 25. Augusti 1756

FriderichR.

Ahlefeld.t

.. udaf stand til at holdeWerket med de fremmede som Udenlands drive handel med Krud, hvorudover de kunde vorde ruinerede, om Krudet dem skulde blive liggende u-solgt: saa bede de , at i dette Tilfælde maatte gives dem en saadan Præmie paa det af indenlandske Salpeters forfædiget Krud, at de derved kunde sættes istand til at handle i concurrence med andre krud-hendlere. Dette synes vel, allernaadigste Konge billigt og nødvendigt, om Salpeter-Syderierne skulde komme i stand og kunde Fournere meere Salpeter end til Deres Maj.ts. Tieneste maatte behøves. Men allernaadigste Konge, siden disse Poster i ingen maade vedkomme General-Commisariatets Departement, saa maae vi i allerdybeste Underdanighed Deres Kongl. Maj.ts. Allerhøieste gotfindende indstille, om og hvorvidt Deres Kongl. Maj.ts. Allernaadigste maatte finde forgot Interessenterne dermed at benaade , og om Deres Kongl. Maj.ts i saa fald maatte behage derom vedkommende at tillægge allerhøieste befaling.
11   Slutteligen ansøge Interesenterne allerunderdanigst, at Deres Kongl.Maj.ts. Vilde beviseWerket den naade at det maatte herefter kaldes Friderichs-Werk, til en admindelse, at det med Deres Kongl. Maj.ts. allerhøieste Protection bliver til en saadan nyttig Fabriqve, saa indstilles i dybeste Underdanighed til Deres Kongl; Velbehagelige Villie om dette kostbare Werk som deres Maj.t Interessenterne allernaadigst skienker, maae herefter kaldes Friderichs-Warck; vi forblive til vores død udi allerdybeste Devotion.

Deres Kongl. Maj.ts
Allerunderdanigste Troepliktskyldigste undersaatter og tienere

Ahlefeldt. Junge. Linck Braem

Land Etatens General-
Commisariat den Holm
9. Augusti Ao 1756.