Arkeliet start

WWW Arkeliet

Register over Indholdet af Artillerie Systemet som bruges ved det Kongelige Norske S√łecadet Institut

Transkribert av Trond Johannessen


     
Original Første Part om Søe=Artillerie._ Paragraf
link til
transkriberte
sider
Cadet bog Indholdsfortegnelse side  1 1ste Afhandling Om at indrette en Artillerie Mathstab og hvorledes man kan benytte den §1 til §77
Om Artilleriet i almindelighed 1
Om Linier flater og Korpora 2 - 4
Qvadrere og optrasere quadrat Roden 5 - 10
Kubus og optrasere Kubic=Roden 11 - 17
Om ligdannede Legemers forhold mod hinanden 18 - 22
Hvorledes man finder Diametren af alle slags Kuler naar man for 1# 23 - 28
Om Proportional Figuren og deres beregning 29
Naar er kugle forelægges ligemeget af hvad Vægt da at finde 1ste
Punds Diameter og Omslagene paa Mathstaben
30 - 32
Om de Kuglevægter som behøves opstal paa Mathstaben 33 - 37
Kuglestabler og deres beregning 38 - 45
Cylindriske Vægter og Mathstaben derpaa 46 - 57
Beregne comske? vægter efter Mathstaben 58 - 63
Hvorledes kan man benytte Mathstaben oplyst ved Exempler 64 - 77
2 den  Afhandling Om at proportionere Canoner saa at de faae den rigtige lengde og førlighed 78 - 106
Hvorledes Indretningen af en Canon bør være 78 - 88
Cadet bog Indholdsfortegnelse side  2 Om Canoners Caliber §89 - §92
Hvorledes en Canon proportioneres 93 - 100
Forferdige en grundritz til en Canon 101
At forferdige Tegning til en Canon 102 - 103
Om de forskjellige Slags Canoner ved den Norske Marine 104
Caronader falkonetter og Haubitzer 105 - 106
3 den  Afhandling Om at give Raperter Laderedskaber med mere der hører til Kanoner for Krigsfatøier deres rigtige Proportion §107 - 128
Om de Regler hvorefter Raperter bør indrettes 107 - 116
Dimensioner af Raperter og deres Tegning 117 - 118
Om alt Tilbehør til en Kanon og Rapert til at lade baxe osv 119 - 127
Skarpet og Forladningen 128
4 den  Afhandling Om at examinere probere og visitere Canonen samt om de dertil brugelige Instrumenter 129 - 147
At examinere kanoner efter Tegning og om ingen tegning haves 129 - 131
Hvorledes Canonen proberes 132 - 133
Hvorledes Canonen efter prøven visiteres 134 - 136
Om at undersøge Canonens Caliber 137
Canonens lige eller skjæve boring 138
De dertil hørende Instrumenter 139 - 141
Hvorledes Hoved og Kjærnelinien afsettes 142
Om Quadrant og Vaterpas 143 - 14*
5 te  Afhandling Hvad der bør iagttages ved Krigsfartøiernes Armering Mandskabets Exercering samt om Omgang med alt hvad som hører til dets Artillerie §148..190
Hvad der maae iagttages naar Krigsskibe skal armeres 148 - 151
Om Exerceringen 152 - 153
Klart Skib 154
Om at stille Canoner og tage sigte 155 - 164
Hvad en Officer paa et batterie har at iagttage 165
Hvorledes at anbringe Batterierne og manouvere et Skib i bataille 166 - 168
I en Exquadre 169 - 170
Om fordelene ved Læe og Luvart 171

Om en flotille eller Exkadre af stævnbevæbnede fartøier

172
Forudtagen Dispositioner og resolutionerne under Actionen 173
At indrette Vaterpas til Canoner 174 - 176
Hvad der er at iagttage med Canoner naar der skydes i Læe 177
Cadet bog Indholdsfortegnelse side  3 Hvad der er at iagttage med Canoner naar der skydes til Luvart §178 - 181
Omgangen at lade naar Portene ere falden 182
Om Kanoners Surring paa underste batterie paa ældre og på nyere Maade 183 - 186
Kanoners Surring paa øverste batterie paa ældre og på nyere Maade 187 - 188
Om Experimenter med Skyding og om Tabeller for samme 189
Om et Durksnit af et Krængende 70 Canon Skips batterier 190
6 te  Afhandling Om Haandgeværet 191 - 202
Haandgeværet til Søes og dets brug 191
Geværer og kuglers Lod 192
Om at støbe kuler 193
Indretninger af Gevære og Pistolen samt Ladningen og deres Ladninger og hvad Distance de bruges 194 _ 200
Tilsyn med Skydegeværet 201
Hvorledes de proberes 202
7 de  Afhandling Om Mortervæsenet tilsøes og Bobarder fartøier 203 - 156
Om Mortervæsenet i Alminderlighed 203- 209
Forskjellige dannede Morter Kammere 210 - 214
At tage Sigte med en Morter 215 - 218
Lunter i Almindelighed 219
Om Mathstaben paa Bombes Diameter 220 - 222
At kaste Bomber med en og 2 Ild 223
Hvilke Morterer som ere mest anvendelige til Søs 224 - 225
Hvorledes en SøeMorter bør indrettes og proportioneres 226 - 233
Om Fenghullet i en Morter og hvorledes det kan repareres 234
Tegning af og forklaring om adskillige Mortere 235 - 239
Hvorledes en Morter examineres proberes og visiteres 240 - 243
Maaden hvorpaa en Hovedlinien paa en Morter afsættes 244
Beskrivelse og Tegning af Morterblokk og Morterbroer 245 - 248
Om et Bombarderfartøi med tilhørende Tegning 249 - 255
At kaste bomber til Søes 256 - 258
Om Morterer Chalupper 259
8 de  Afhandling Om Krudtets Egenskab og Behandling samt om Laboratorium og Brandere § 260 - 296
Almindelig betragtning om Krudt 260 - 261
Om Salpeter 262
Om Svovel 263
Om Trækul til Krudt 264
Hvorledes Salpeter lutres og trækkes 265 - 268
Cadet bog Indholdsfortegnelse side 4 Hvorledes Krudt forferdiges 269 - 270
Paa hvad maade undresøges og prøver Krudt 271
Om at bevege Krudt og igjen give det Styrke naar det ved fugtighed forlaget nogen Skade samt om dets antændelse 272 - 273
Laboratorium og hvad der paa dette Sted forferdiges 274 - 294
brandrør og hvad dertil hører 275
Om at undersøge Bomber om de ere skarpladte samt om at skarplade den 280 - 282
Om haandgranater 283
Karkasser brandbomber og brandkuler 284 - 288
Lysekuler Raqetter, *blind* fyr og licth* lansere 289 - 292
Papiros Fængrør 293
Om preparerede Papiirs karduser 294
brandere hvad som hører dertil bruges samt hvad fades de andrettes med tilhørende Tegning 295 - 296

Anden Part om Land Artilleriet.

 
  Hvilke Dele af Landartilleriet der ansees nødvendig for Søøeofficerene  
  Begreb om fæstningens Indrettninger 1 - 2
  Fæstningens Angreb 3
  Forklaring over Tranchere eller Løbegrave 4 - 11
  Fæstningens forsvar 12 -18
  Om Miner 19 - 33
  Skandse og batterie bygning 34 - 42
  bridsker eller Underlag for Lavetter og Raperter 43 - 44
  Om Skydset 44
  Affutagen 45 - 52
  Skuddamunition 53
  Canonernes Retning og Tabeller for Skydningen 54
  Laderedskaberne forskjællige fra SøeArtilleriets 55
  Ricochet- Demonter og breche Skud 56 - 59
  Om Bombekastning med Tilhørende Tabeller 60 - 61
  Om gloende kugler og hvad der tilhører samt om betjeningen derved 62 - 64