Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Soldatens utrustning

av Bjørn Murud
August 2000


Når vi skal se på hva en soldat i Norge under Napoleonskrigene hadde av utstyr finnes det mange små kilder. De aller fleste rapporter fra samtiden forteller om store mangler i utrustningen. Flere avdelinger stilte med mye sivile innslag i sin vintermundering. Jeg skal ikke her gå gjennom alle manglene men heller bringe frem to kilder som forteller hva en soldat skulle ha med seg, og en kilde som forteller hva en garnisonssoldat faktisk hadde.
Det er viktig at man er klar over de forskjellige tjenesteområdene for en soldat. Man oppererer med nasjonale og gevorbne soldater. Nasjonale er vanlige vernepliktige mens gevorbne er vervede soldater. I tillegg kan disse deles inn i felttjeneste og garnisonstjeneste. For å gjøre det enda mer komplisert må man også dele disse inn i fredsoppsetninger og krigsoppsetninger.
For å få litt mere forståelse for hva som ble utlevert og hvordan utstyret ble inndelt kan vi se litt hva H.J. Barstad skriver i boken Leirdølernes Saga på sidene 187 og 190:
"Armatur:
105 Musketergeværer,
107 messingfæstede Sabler,
2 Halvmaaner,
1 Skruestikke med Tilbehør.

Felt- og Lægsekvipage:
54 Stk. Kobber Vandflasker m. Remme,
102 " Kalveskinds Tornistre,
102 " Seildugs Brødposer

Lædertøj:
5 Stk. sorte Gehænger m. Laase,
102 " sorte Gehænger m. Spænder,
105 " Bandolerer,
105 " Patrontasker m. Træcartousher,
105 " Flinteremmer og Pandækler,
105 " Halslaase."

"af Overmundering for Underoff.:
5 Stk. grønne Kjoler og hvide Veste à 4 Rdl. 89 ß = 24 Rdl. 61 ß
5 " Hatte med grønne Fjær à 1 Rdl. 12 ß = 5 " 60 -
5 " Sabelkvaster à 22 ß = 1 " 14 -
5 " Halsbind à 8 ß = " " 40 -
31 Rdl. 79 ß

af Undermundering for Underoff.:
Til 5 Par Troussers Vedligeholdese ifølge Planen hvert 16de Aar.
à 35 ß = 1 Rdl. 79 ß

af Undermundering for Underoff., Spil og menige:
107 Stk. nye graa Klædestrousser à 1 Rdl. 45 ß =157 Rdl. 15 ß
107 Par Strømper à 28 ß = 31 " 20 -
107 Stk. Skjorter à 56 ß = 62 " 40 -
107 Par Sko à 88 ß = 98 " 8 -
348 Rdl. 83 ß "

Alt dette spilte inn på slitningsterminer og hva som faktisk ble utlevert. Men ved å se på de kildene jeg her refererer fra får man et greit overblikk i hvordan det var ønskelig at avdelingene skulle være.
I Interims Felt˜Tieneste˜Reglement antageligvis fra 1790 står det følgende på side 42-44:
"§. 2.

Enhver Soldat skal have en god Flintesteen paa Geværet og 2 i Patrontasken, desforuden maae Compagnie Chefen paa Compagnie˜Karrene føre med sig i det mindste 6 saadanne Stene for hver Mand, og 30 Patroner, som af Artilleriet efter Geværets Caliber forfærdiges, udgives til hver Mand; Soldaten bærer disse, naar fra Fienden intet er at befrygte, paa 3 Stykker nær, hvilke han sætter i Cardusen, under Cardusen i Patrontasken, og omvikler dem med en Blære eller noger Linned, paa det de ikke skulle blive vaade, gnaves eller sønderbrydes.
Herover maae Officeerer og Underofficeerer nøie holde og see paa, at intet som er haardt bliver lagt ved eller paa dem.
-----------------------------------------

§. 3.
Soldatens Rustning og Bagage maae indrettes saa simple og let som mueligt. Ethvert TeltCammeradskap maae være forsynet med en Kobber Kiedel med Kasserolle, som begge maae være og vedligeholdes vel fortinnede, hvilken bæres i en Pose, som er forsynet med en brun Læder˜Rem; med 2 Feltflasker af hvidt Blik, likeledes med brune Remmer; og endelig med en liden Øxe; og bæres disse Sager vexelviis af det hele Cammeradskab.

§. 4.
Enhver Soldat skal have en Tornister af Kalveskind, som bæres i en brun Rem, og i denne forvares:
2 gode Skiorter
1 Par Strømper
1 Par Skoe
1 fiin og 1 grov Kam
1 Klædesbørste, der tillige bruges som Farvebørste
1 Skoebørste
1 Hue, i Form af en Kabshue, af rødt Klæde,
med et Opslag af samme Farve som Regimentets Rabatter, og denne bliver i Krigstider leveret
Lærred til Sokker, som om Sommeren i Steden for
Strømper bæres i Skoene, og til Fødternes Conservation indsmøres med Talg
1 Psalmebog
Syenaale og Traad.
End videre gives Soldaten:
1 med hans Tal˜No. bemerket Brødsæk med en
brun Rem, hvori han bærer:
1 Smør˜Æske af Træe
1 Kniv
1 Træskee og sit Brød
Tambourens, Piberens og Under˜ officerens Bagage indrettes paa samme Maade, dog maae Underofficeren være forsynet med en Skrivtavle, men Commandeer˜Sergeanten og Foureren desforuden med et Blik˜Kogger, hvori han forvarer Papir og Skriv˜ Materialier."

I boken Militairisk Lommebog til Brug i Feldten, Kiøbenhavn 1804 står det følgende på side 25:
"Levnetsmidler. Soldaten bærer sit Brød for 3 til 6 Dage (ved nogle Armeer for 4, ved andre for 5 Dage). En Vogn med 4 Heste kiører 1500 Pund. Regnes 2 Pund til hver Portion, saa giver dette 750 Portioner, og altsaa kiører en saadan Vogn det fornødne Brød paa 5 Dage for 150 Mand.
Hvad Soldaten fører med sig. Foruden sin Armatur har han 60 Patroner, naar han kommanderes langt fra Armeen, 3 med Blye foerede Stene i Reserve, Rømnaal (at rense Fænghullet med) Pumpestok (til at reengiøre Geværet, naar nogen Tid er skudt) Kradser, Skruekniv, hvormed man (ved vore Geværer) tager Laasen fra hinanden, 2 Skiorter, 2 Par Strømper og Klude, for at svøbe om Fødderne paa Marschen, (herpaa og paa Skoene er nøie at see, naar en Kommando skal giøre nogle Marscher), Kamme, Børster, Farve, Skoevox, Traad og Syenaale."
I 1813 ble garnisonskompaniet på Kongsvinger festning utvidet. I denne forbindelse ble det laget lister over en soldats komplette utrustning. Siden dette kompaniet var en jegeravdeling hadde de en del spesialisert utstyr. Følgende liste er hentet fra boken Kongsvinger festnings historie-Krigsårene 1807-1814 av Per Erik Rastad:
1 Rifle med kruttmål og tilbehør
1 Eksersergevær (gamle avkortede dragonmusketter til bruk i daglig tjeneste)
1 Hirsjfenger med fjær til å sette på riflen
1 sort Patrontaske med bandolær
1 sort Geheng med spenne (belte)
1 Pandekkel (lærhylse til å beskytte geværlåsen med)
1 Riflerem
1 Lærbøyle til hirsjfengeren (lærbøylen ble trukket over fjæren for å beskytte hånden)
1 Futteral
1 Lærtornister
1 Krutthorn med tilbehør (fra april 1812 2 krutthorn)
1 Brødpose
2 Kulepunger (bestemt fra august 1812-før dette bare 1 pung)
1 grå Skarpskyttermundering
1 hvit Vest
1 Chacot med fjær og tilbehør
1 Yttertrøye
1 Halsbind med lås
1 par randige Bukser (arbeidsbukser i seilduk)
1 par Vaktvanter
1 par Strømper
2 par Sko
2 par Skjorter
1 par Stivletter
1 par Pantalons

Tekst i parentes er mine anmerkninger

Ved siden av det som står nevnt i disse listene vet man at det var vanlig blandt soldatene å ha med forskjellige ting til underholdning, så som munnharper, små fløyter, terninger (gjerne laget av muskettkuler), kortstokk og også krittpiper, barbersaker o.l. Det man med sikkerhet kan si var at soldatene ikke hadde med seg fine og dyre gjennstander ut i tjeneste, og det de hadde med var som regel enkle, solide ting.