Arkeliet start

WWW Arkeliet

Innholdsfortegnelse
Dansk artilleri 1745 del 1-2 og 3

Transkribert av Trond Johannessen


Innholdsfortegnelse

Denne boken befinner seg på Forsvarsmuseets bibliotek i Oslo, og heter "Dansk Artillerie". Mye tyder på at boken er skrevet over en lengre periode, og at enkelt tegninger er ført inn på senere tidspunkt.En god del av teksten er produsert etter 1743 og før ca.1750, dette kan sees på bakgrunn av datoer nevnt i tekstene. Etter bilder av våpensystemer og enkelte tekster så kan boken være eldre, eller påstartet mye tidligere. Den eldste datoen nevnt i teksten er 1725, i forbindelse med fyrverkeri i Christiania. Det meste av boken er skrevet i form av en lærebok. Det vil si at den inneholder spørsmål og svar (Respons).
Hele boken er scannet inn, og den er på 275 skrevne sider. som vil bli transkribert her.
Merk at nummereringen av sidene ikke er konsekvente i boken, innemellom er det mange blanke sider som i de fleste tilfeller er uten nummer. Noen sidenummer er det fler av. Bruk ref. nummeret/filnavnet , da det er det sekvensielle filnavnet.Ref nummeret er de 3 siste sifferene i filnavnet.

Siden det ikke finnes en innholdsfortegnelse så har jeg her prøvet å lage en for å kunne linke opp til bilder og tekster. Noe av teksten er hentet fra sidene og noe er mine egne notater, så de har ikke nødvendigvis samme ordlyd som i boken.

For tiden så transkriberes anden part, hvis du trenger enkelte tekster før de kommer her så gi beskjed så kan de prioriteres. Nytt nå er en nye indekser over tekstene du finner linker nedenfor. Bildene er fordelt på 6 sider, og alle er nå lenket opp i høyre kolonne. Kvaliteten er nå forbedret betraktlig samt at filene er mindre. Det kan være at noen av bildene ikke er så god som man kunne ønske, men gi en tilbakemelding hvis noe er for dårlig. Hvis du ønsker scan av tekst eller bilder i trykke kvalitet så ta kontakt på mail.

Dansk artilleri

 

Bildelenker

Forklaring

Stykkets overskrift og link til transkriberte sider Fra side Til side

Første parten

er om matematiske formler og utregninger av kuler og krutt

 

Fire siders innledning 1
Efter Eet Hvert Landskabs Vægt at finde det 1te punds Diameter Af Jern Blye og deslige eet.   27
    54

Andre part

Anden part

   
Hva forventes av en Artillerie Betient. Hvad Tilkommer Een Artillerie Betienter
Naar Mand Skal Skyde Proba og Dertil andviises Eet Batterie
58 59
Hva slags utstyr har en Constabel på et batteri. Hvad Har Ellers Een Constabel Paa Batteiet For Redskab Nødig
Hører der Ikke=meere Til Eet Støcke
59
Hvordan avtegnes en kanon, og hvor lang skal den være. Hvor Efter Afritzes Canonerne Nu Om fler
Hvor lang giøres da Canonerne Efter egen Caliber eller Munding
60
Hvordan har man funnet fram til den bestemte lengden på en kanon. Hvorleedis Er Det forbemelte Proportion Paa Canonernes Længde udfunden 61
Om rekyl.
Hva støper man kanoner av.
Når brukes kanoner.
Hvor af Kommer det sig af naar Et Støcke af=skydes at da Samme. Springer 2 à 3skritt Tilbage
Af Hvad for Slags Materie Bliver Canonerne støbt
Udi Hvad for slags Tilfælde Bringes Canonerne
62
Hva brukes en kvadrant til Hvortil Bruges Een Qvadrant
Hvad Er Den Høyeste drift eller Elevation Paa Een Qvadrant
Naar Et Støcke vorder af Ritzet Hvorleedis Finder mand det stæd hvor Tapperne Skal Sidde
63
Hvor settes hankene på en kanon.
Hvilken diameter skal en kanon ha på de forskjellige steder
Paa Hvad Stæd sættes Delphinerne paa Canonerne
Hvor mange Mundinger Skal Eet Støcke Holde over Fenghulle Over Tapperne Og over Halsen
64
  Men Om Mand var udi Een Beseiret Festning Hvor Ingen Jern Kugler meere var I Forraad, mens I Mangel Deraf Maa Skyde Med Blye Kugler, Hvor meget Krudt Gives da Canonerne
65
  Naar Jeg Ikke Haver Fleere Kugler Til Eet **nder Havende Støcke Uden Nogle Som ære Forstoere Paa hvad maade faaer mand samme Da Mindre at de at de Kan passe Til Støcket-
Hworleedis Skyder Mand Ellers Gloende Kugler
66
  Hworleedis Lades Een Kiede, Stang Eller Kugle af Knippel.-
Naar Et Støcke Vorder Saa Varmt at samme Maa Af-Kiøles forInden Dermed Kand Skydes, Hvorpaa Kiendes Det
67
  Hvormed Afkiøler Mand Da Eet Støkke
Hworleedis Findes Mitten af Eet Støcke
68
 

Hvorleedes Settes Een Canon Udi Horizontal Skud
Hvorleedis Under Søges Een Canon Af Hvad Gods Samme Befindes
Naar Et Støcke war Krumt Hvorleedies Erfahres Det

69
  Naar Et Støcke war Ladet og Kuglen blev Sidende udi Mitten Derpaa Saalediis at mand Samme Hvercken Kunde Faae ind eller Ud Hvad var derved at Giøre-
Naar Een Kugle war Kommen udi Eet U=Ladet Støcke Paa Hvad Maade Bringes samme ud-
70
  Paa Hvad Maade Bringes Nagelen Igien udaf Et Fornagled Støcke
Naar Fenghullet Udi Et Støcke Warsaa Stort og Vidt usbrent At Støcket ey meere Kunde bruges Hvorleedes kand Da Nøds=fald Hielpe det saavidt Igien Til Rætte-
71
  Hvorleedis Kand mand uden wægt finde Hvormeget Eet Metall Eller Jern Støcke Weier-
72
  Hvilcke Skud Driver Stærckere Enten det som Skydes Opad Eller Nedad-
73
  Een deel Smaae Observationer som Falder udi Skydningen fore eller Canoneringen at I=agt=tage
Naar Mand Om Dagen Tilforne Har Skudt Breche Paa Een Muur Wold eller Taarn etc: og om natten dermed Skulde Continueres, paa det at Fienden Ikke skulde forbygge Eller Igien I Standsætte Hvis man om Natten Har Nedskudt Hvorleedes Kand Dette Best Skee-
74
  Hvor af Kommer det Sig at Det 3de=4de og wel Fleere Skud gaaer Lengere Endsom det Første-
Hvilcke Skud ere de Korteste-
Hvor Dybt Kand mand wel Sencke Een Canon
75
  Kand Ellers Een Canon Eleveres paa 45 Grad
Hvorledis Forholder mand sig Naar Mand Skal Skyde Efter Skiven
76
  Hvorledis Undersøger Eet Cammer Støcke-
Af Hvorledis Feldes Eller Nedskydes Een Muur=Wold Eller Taarn-
77 78
    78
  Hvorleedes Fortifier Mand sine Stocker Til Felts-
Hvor Stærkt Maae Da Brost Werck Til Eet Batterie Være, Hvoraf Med Halve Cartauer Skydes Breche-
Hvor Store Bliver Embrasurerne Eller Skyd Anglerne-
79
Beskrivelse til bilde Udi Efterfølgende Grund=Ritz Paa Et Fuldkommen Felt Breche Batterie Til 24#dig Canoner, worder Grund=Ritz Saavelsom Profiller Af følgende Proportion 80
Tegning av et brechebatteri   83
Tegning av kessel for mortere (oppstillingsplass)   84
Forklaring over efterfølgende figurer. Tegninger av ladetøy   95
Maler for ladeskiøfler til 24 punds kanon 1. halv kulevekt ladning,.2. triangelgods rommer 9pund og 3. halv gods ladning   96
4. 24 punds visker og ansetter kolven med stang, 5. skråsekk og 6. cardus til halv gods kanon   97
7. Triangelgods ladeskiøffel til 24 punder , 8.Triangelgods ladeskiøffel og til kammerstøcker, og 9. triangelgods kardus.   98
10. 24 punds visker kolv med stang og ansetter til triangelgods kanoner
Maler for ladeskiøfle (mellom side 99 og 100)
  99
Opsads om skråskudds produksjons materiell Opsats På hvad som tilgaar af Sortementer til eftterskrevet #dig Skraa=Sæcker Nemlig: 100 101
Undervisnig hvorledes en kanon worder afritzes Undervisning Hvorleedes Een Canon Worder Afritzes
Tabell Over Efterskrevne Batterie Og Felt MetallCanoner Deres Længde.-
102
Tabell over godstykkelse til fåregående kanoner efter deres rang og caliber Tabell Over Godsets Styrke Og Tykkels Paa Forbemelte Canoner Efter Deeres Rang og Caliber.- 103
Boringen til metalkanoner efter den nye vekt  
Boringen til metalkanoner efter den nye vekt   104
Tegninger av kvadranter   105

Tegninger av kanoner

48 punds kanon med dimensjoner del a

  106 120
48 punds kanon med dimensjoner del b   106
48 punds kanon med dimensjoner del c og mal til ladetøy   106
36 punds kanon med dimensjoner   110
24 punds kanon med dimensjoner   111
24 punds kanon med dimensjoner   112
24 punds triangelgods metalkanon (konisk kammer) med dimensjoner   113
18 punds metalkanon med dimensjoner   114
12 punds metalkanon med dimensjoner   115
8 punds metalkanon med dimensjoner   116
6 punds metalkanon med dimensjoner   117
4 og 3 punds kanon med dimensjoner   118
3 punds metalkanoner lang og kort   119
    uten nr.
Tabeller på dimensjonene til skips kanones.   121
Tabeller på dimensjonene til skips raperter. Etterfølges av flere blanke sider. ref. 125 122
Tegninger av skips kanoner. Etterfølges av flere blanke sider. ref. 127 - 134 124 132
Proportion Paa faarestaaende 4 #dig Jern Canon ref,. 135 132
Material oversikt for produksjon av lavetter Fortegnelse over hvis een Materialer, jern Kisl, og deslige, som til en hver Felt og WoldLavett er fornødent :
Til 1 124#dig FeltLavett.-
133
  Til 1 18#dig FeltLavett.- 134
    135
  Proportion Paa efterskrevene Felt og Wold Lavetter Hjuls Højder, som samme Her i Norge Bruges 136
    137
    138
Tabell over diameter boring til de forskjellige kanonen

Specification Paa hvor mange Tommer og linier Een hver Jern og Metal Canon Holder udj Bohring og Diameter saa vel efter Nye som gammel vægt

139
Anvisning om lavettenes proporsjoner til faarestaaende metal canoner. ref.144 140
Tegning av lavetter   141 148
Felt lavett og hjul til en 24 punds kanon i plan og profil   141  
Forstilling   143
24 punds kanon i felt lavett i profil detalj bilde del a
uten nr
Forstillingen til 24 punds kanon i profil detalj bilde del b
24 punds kanon i felt lavett i plan   uten nr
Forstillingen til 24 punds kanon i plan detalj bilde del c  
24 punds kanon i voldlavett ref, 153
146
Maal hvorefter alle brudne deele kan tas. (Målestok for å produsere lavetter etter caliber ) ref. 154
Hjul og hjulaksel til en 24#dig Canon ref, 155
147
24 punds jern canon med sin voldlavett i profil ref, 156 148
24 punds jernkanon i voldlavett i plan
ref 158
149
Lamon lavett i profil og plan ref, 160
uten nr
Scabeloner til feltlavettene ref.161-168 uten nr
Scabelon til boltejern ref.169 uten nr
Ritz af Løbe Broerne hvor af 24 støcker 1743 Er giordt ref. 170 uten nr
Observationer ved tre løbebroene ref.171 156
Beskrivelse av dimmensjonene på Danske og Holstenske feltkjerrer ref.172 157
Litra A Profil Ritz til Een feltkjerrer Som samme Blev giort til Regimenterne Og Artilleriet, 1743,Maastab hertil findes ved PlainRitz.- ref, 174
158
Litra B plain Ritz af de nye feltkjerrer Som til Regimenterne og Artilleriet, udi Aaret 1743 Er da den giort Og forferdiget.- ref,. 176
uten nr
   
Tegninger av patron esker til 16 lødige patroner for 24,32 og 15 stykker ref.182, 183, 184
Plaine Ritz af Een Smide Kiære, som er bleven forferdiget Anno 1743 Ved Aggershuus.-
(transportabel esse)
ref. 189
141
Disposisjon over artilleriets mars fra Akershus til Fredrikstad i 1743 ref. 192 (feilmerket med pag. 141)
Tegning av en Amunitions kiste og et kruttbrett ref. 193
uten nr
Tegning av amunisjonskisten fra siden en bock og en kuglevogn ref. 194
uten nr
Proportion af dend udj aaret 1722 udi Rensburg, paa det Kongl: Tøyhuus forferdigede Nye BlockVogn, og efterfølgende Ritz

ref .196,197

ref .197

uten nr

BlockVogn 1722

 

 

ref .198
uten nr
       

Tredje parten

Tredje parten

om mortere og haubitseres forferdigelse

212 221
  Underrettning og Anwiisning 213 214
  Forklaring hvorledes Bomber bliver Proberet og herefter forgodt Befunden.. etc. 215 221
  Tegninger av mortere og haubitsere med lavetter etc. 222 249
  Haubitzer 232
  Profill af Forestaaende Haubitzer Lavett til Naar samme skal bruges udi Felten 233
  Hollandsk Haubitzer 237
  16 punds Svensk haubitzer 243
  36 punds Hollandsk haubitzer 244
Beskrivelser av fyrverkeriers forferdigelse med eksempler og tegninger   251 298
  1te Hvorledes med Kaage Salpetter af Lutze Skal Omgaaes. 251
  2det Salper, At Brecke Eller Giøre Til Meehl
3 Om Swogel.
252
  4de Hworledes Miehl Krud Til=Bereedes-
5te Om Kuhl
253
  6te Om Harpix eller Collophonium
7de OM Glass-
8de Om Kaagte Sag=Spones
9de Om Iern, Kobber Messing, og Horn,kul= Spon.
254
  10de Om Forkulet Træ
11te Campher At Pulvericere-
255
  13de Satz som er Meeget, Hissig Og Læt til at Fenge Ild-
14de Salpetter At Smelte-
15de Stopin At Kaage-
256
  16 Hvorleedes Geschmotzen Zeuy Bliver Tilbereedet 257
  17 Hvorleedes Salpetter Bliver Probert 258
  18 Hvorleedes Mand Skal Renowere Swovelen 259 260
  Her Efter Følger Altsaa Raqvet Og Swerm Stockernes Proportion Fra 1# til 1/2 Lødig Schwerm Stød, Som Alt Videre af Efterfølgende Ritzer Sees Kand Tydeligen.- 260
  Tegning av Raqvett stocker og schwermstock med sciøffell til 261
  Tegning av 4 schwermstocker i full størrelse 262
  Tegning av en slagstock i full størrelse 263 3 blanke sider
Fyrverkeri Scan av teksten på 582Kb Forklaring hvorledes et Løst Fyr=verk blev antent udi Christiania dend 30te Novemb= 1725 267
  Om Racketter
Hwid Rackett Satz til 1#dig 8 Og 4 Lødig
Sort Rackett Satz til 2#dig Og 16 Lødig
268
  Fauter med Racketter ære. (Feil med raketter er) 269
  Ohngeferlig Opsads-del 1-15 270 274
  Om Løst Kugler 274 275
  Stierne Satz
Stierne eller Fyhr Post Satz
Hvorleedes Een Løst Kugle bliver, Forsat-
276
  Proportion Paa 50"dig Løst Kugle:Rør 277
  ... kommer mer
  Matematiske formler med utregnings metoder etc. 299 uten nr